Чингэлтэй дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурал

Чингэлтэй дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурал

ӨРХИЙН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ ЖИЛ ӨРХИЙН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ ЖИЛ

Танилцуулга

2015-10-09

1 ДҮГЭЭР ХОРООНЫ ИРГЭНИЙ ТАНХИМ

А. ТАНИЛЦУУЛГА
  
 1. Байгууллагыннэр: Чингэлтэй дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал
 2. Ажлын байрны нэр:1-р  хорооны Иргэний танхимын ажилтан
 3. Албан тушаалтны овог, нэр: Батсүх БОЛОРМАА
 4. Боловсрол: Дээд
 5. Мэргэжил: Эдийн засагч, Эрх зүйч
 6. Иргэний танхимын утасны дугаар: 70140760
 7. Гар утасны дугаар: 88402224
 8. Цахим хаяг: bolor2224@yahoo.com
 9. Facebook хаяг: Нэгдүгээр хорооны иргэний танхим
 
Б.ЧИГ ҮҮРЭГ

1. Ажлын байрны зорилго: Хорооны Иргэний танхимын өдөр тутмын хэвийн үйл ажиллагааг хангах, Төрийн бодлого, үйл ажиллагаа, шийдвэр гаргах түвшинд иргэдийн оролцоог хангана. 

2. Ажлын байрны зорилт: 
 • Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахиж, Төрийн үйлчилгээг    иргэдэд хүнд суртал, чирэгдэлгүй үйлчлэнэ.
 • Иргэдийг шаардлагатай мэдээ, мэдээллээр хангах замаар тэдний нийгэм дэх идэвхтэй оролцоог бий болгоно.
 • Иргэдийн бүтээлч санал, санаачлагыг дэмжих замаар Төрийн бодлого, үйл ажиллагаа, шийдвэр гаргах түвшинд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлнэ.
 • Хууль тогтоомж, дүрэм журам, Хурлын байгууллагаас баталсан шийдвэр, бодлого,  зорилтыг иргэд олон нийтэд шуурхай сурталчилах байнгын тогтолцоог бүрдүүлнэ.

3. Ажлын байрны гол үйл ажиллагаа:
 • Иргэдийг хууль тогтоомж, дүрэм журам, тооцоо судалгаа, мэдээ, тайлан, бусад шаардлагатай мэдээ, мэдээллээр хангах
 • Тухайн хорооноос УИХ, Нийслэл, дүүрэгт сонгогдсон гишүүд, Төлөөлөгчдийн иргэд, сонгогчидтой хийх уулзалт, хууль тогтоомж, нийтээр дагаж мөрдөх дүрэм журам, тогтоол шийдвэрийн төсөлд санал авах, цаг үеийн болон тулгамдсан асуудлаар хэлэлцүүлэг зохион байгуулах
 • Иргэдээс Хурал, Тэргүүлэгчид түүний Ажлын албанд хандсан өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийг хүлээн авах, хариуг шуурхай хүргэх замаар эргэх холбоотой ажиллах, хүндрэл, чирэгдэлгүй Төрийн үйлчилгээг үзүүлэх
 • Иргэдэд мэдлэг, мэдээлэл олгох сургалт, нийгмийн зорилтод бүлэг, танхимын дэргэдэх клубуудын үйл ажиллагаа зохицуулан зохион байгуулах
 • Улс, Нийслэл, дүүрэг орон нутгаас зохион байгуулсан аливаа үйл ажиллагаа, Хууль тогтоомж, дүрэм журам, тогтоол шийдвэрийг иргэд олон нийтэд сурталчилах
 • Дүүрэг, орон нутгаас зохион байгуулж буй үйл ажиллагаанд иргэдийн тэгш, жигд оролцоог хангах
 • Иргэдийн бүтээлч санал, санаачлагыг дэмжих, иргэдийн сайн дурын бүлгийн үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх олон талт арга хэмжээ зохион байгуулах


2 ДУГААР ХОРООНЫ ИРГЭНИЙ ТАНХИМ

А. ТАНИЛЦУУЛГА 

 1. Байгууллагыннэр: Чингэлтэй дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал
 2. Ажлын байрны нэр: 2-р хорооны Иргэний танхимын ажилтан
 3. Албан тушаалтны овог, нэр: Дарь БАЯРМАА
 4. Боловсрол: Дээд
 5. Мэргэжил: Аялал жуучлал, эдийн засгийн менежмент      
 6. Иргэний танхимын утасны дугаар: 70140761
 7. Гар утасны дугаар: 94335102
 8. Цахим хаяг: bagibagi124@yahoo.com
 9. Facebook хаяг: Хоёрдугаар хорооны иргэний танхим
 
Б.ЧИГ ҮҮРЭГ
 

1. Ажлын байрны зорилго: Хорооны Иргэний танхимын өдөр тутмын хэвийн үйл ажиллагааг хангах, Төрийн бодлого, үйл ажиллагаа, шийдвэр гаргах түвшинд иргэдийн оролцоог хангана.

2. Ажлын байрны зорилт: 
 • Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахиж, Төрийн үйлчилгээг    иргэдэд хүнд суртал, чирэгдэлгүй үйлчлэнэ.
 • Иргэдийг шаардлагатай мэдээ, мэдээллээр хангах замаар тэдний нийгэм дэх идэвхтэй оролцоог бий болгоно.
 • Иргэдийн бүтээлч санал, санаачлагыг дэмжих замаар Төрийн бодлого, үйл ажиллагаа, шийдвэр гаргах түвшинд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлнэ.
 • Хууль тогтоомж, дүрэм журам, Хурлын байгууллагаас баталсан шийдвэр, бодлого,  зорилтыг иргэд олон нийтэд шуурхай сурталчилах байнгын тогтолцоог бүрдүүлнэ.
 
3. Ажлын байрны гол үйл ажиллагаа:
 • Иргэдийг хууль тогтоомж, дүрэм журам, тооцоо судалгаа, мэдээ, тайлан, бусад шаардлагатай мэдээ, мэдээллээр хангах
 • Тухайн хорооноос УИХ, Нийслэл, дүүрэгт сонгогдсон гишүүд, Төлөөлөгчдийн иргэд, сонгогчидтой хийх уулзалт, хууль тогтоомж, нийтээр дагаж мөрдөх дүрэм журам, тогтоол шийдвэрийн төсөлд санал авах, цаг үеийн болон тулгамдсан асуудлаар хэлэлцүүлэг зохион байгуулах
 • Иргэдээс Хурал, Тэргүүлэгчид түүний Ажлын албанд хандсан өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийг хүлээн авах, хариуг шуурхай хүргэх замаар эргэх холбоотой ажиллах, хүндрэл, чирэгдэлгүй Төрийн үйлчилгээг үзүүлэх
 • Иргэдэд мэдлэг, мэдээлэл олгох сургалт, нийгмийн зорилтод бүлэг, танхимын дэргэдэх клубуудын үйл ажиллагаа зохицуулан зохион байгуулах
 • Улс, Нийслэл, дүүрэг орон нутгаас зохион байгуулсан аливаа үйл ажиллагаа, Хууль тогтоомж, дүрэм журам, тогтоол шийдвэрийг иргэд олон нийтэд сурталчилах
 • Дүүрэг, орон нутгаас зохион байгуулж буй үйл ажиллагаанд иргэдийн тэгш, жигд оролцоог хангах
 • Иргэдийн бүтээлч санал, санаачлагыг дэмжих, иргэдийн сайн дурын бүлгийн үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх олон талт арга хэмжээ зохион байгуулах


А. ТАНИЛЦУУЛГА 

 1. Байгууллагыннэр: Чингэлтэй дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал
 2. Ажлын байрны нэр: 3-р хорооны Иргэний танхимын ажилтан
 3. Албан тушаалтны овог, нэр: Баттулга АЗМАА
 4. Боловсрол: Дээд
 5. Мэргэжил: Нягтлан бодогч, бизнесийн удирдлага
 6. Иргэний танхимын утасны дугаар: 70140772
 7. Гар утасны дугаар: 94099424
 8. Цахим хаяг: azko_b@yahoo.com
 9. Facebook хаяг: Гуравдугаар хорооны иргэний танхим
 
Б.ЧИГ ҮҮРЭГ
 
1. Ажлын байрны зорилго: Хорооны Иргэний танхимын өдөр тутмын хэвийн үйл ажиллагааг хангах, Төрийн бодлого, үйл ажиллагаа, шийдвэр гаргах түвшинд иргэдийн оролцоог хангана.

2. Ажлын байрны зорилт: 
 • Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахиж, Төрийн үйлчилгээг    иргэдэд хүнд суртал, чирэгдэлгүй үйлчлэнэ.
 • Иргэдийг шаардлагатай мэдээ, мэдээллээр хангах замаар тэдний нийгэм дэх идэвхтэй оролцоог бий болгоно.
 • Иргэдийн бүтээлч санал, санаачлагыг дэмжих замаар Төрийн бодлого, үйл ажиллагаа, шийдвэр гаргах түвшинд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлнэ.
 • Хууль тогтоомж, дүрэм журам, Хурлын байгууллагаас баталсан шийдвэр, бодлого,  зорилтыг иргэд олон нийтэд шуурхай сурталчилах байнгын тогтолцоог бүрдүүлнэ.
 
3. Ажлын байрны гол үйл ажиллагаа:
 • Иргэдийг хууль тогтоомж, дүрэм журам, тооцоо судалгаа, мэдээ, тайлан, бусад шаардлагатай мэдээ, мэдээллээр хангах
 • Тухайн хорооноос УИХ, Нийслэл, дүүрэгт сонгогдсон гишүүд, Төлөөлөгчдийн иргэд, сонгогчидтой хийх уулзалт, хууль тогтоомж, нийтээр дагаж мөрдөх дүрэм журам, тогтоол шийдвэрийн төсөлд санал авах, цаг үеийн болон тулгамдсан асуудлаар хэлэлцүүлэг зохион байгуулах
 • Иргэдээс Хурал, Тэргүүлэгчид түүний Ажлын албанд хандсан өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийг хүлээн авах, хариуг шуурхай хүргэх замаар эргэх холбоотой ажиллах, хүндрэл, чирэгдэлгүй Төрийн үйлчилгээг үзүүлэх
 • Иргэдэд мэдлэг, мэдээлэл олгох сургалт, нийгмийн зорилтод бүлэг, танхимын дэргэдэх клубуудын үйл ажиллагаа зохицуулан зохион байгуулах
 • Улс, Нийслэл, дүүрэг орон нутгаас зохион байгуулсан аливаа үйл ажиллагаа, Хууль тогтоомж, дүрэм журам, тогтоол шийдвэрийг иргэд олон нийтэд сурталчилах
 • Дүүрэг, орон нутгаас зохион байгуулж буй үйл ажиллагаанд иргэдийн тэгш, жигд оролцоог хангах
 • Иргэдийн бүтээлч санал, санаачлагыг дэмжих, иргэдийн сайн дурын бүлгийн үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх олон талт арга хэмжээ зохион байгуулах

А. ТАНИЛЦУУЛГА  

 1. Байгууллагыннэр: Чингэлтэй дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал
 2. Ажлын байрны нэр: 4-р хорооны Иргэний танхимын ажилтан
 3. Албан тушаалтны овог, нэр: Энхжаргал УНДРАА
 4. Боловсрол: Дээд
 5. Мэргэжил: Газар зохион байгуулагч
 6. Иргэний танхимын утасны дугаар: 70140773
 7. Гар утасны дугаар: 99122070
 8. Цахим хаяг: undra0519@yahoo.com
 9. Facebook хаяг: Дөрөвдүгээр хорооны иргэний танхим

Б.ЧИГ ҮҮРЭГ

1. Ажлын байрны зорилго: Хорооны Иргэний танхимын өдөр тутмын хэвийн үйл ажиллагааг хангах, Төрийн бодлого, үйл ажиллагаа, шийдвэр гаргах түвшинд иргэдийн оролцоог хангана.
 
2. Ажлын байрны зорилт: 
 • Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахиж, Төрийн үйлчилгээг    иргэдэд хүнд суртал, чирэгдэлгүй үйлчлэнэ.
 • Иргэдийг шаардлагатай мэдээ, мэдээллээр хангах замаар тэдний нийгэм дэх идэвхтэй оролцоог бий болгоно.
 • Иргэдийн бүтээлч санал, санаачлагыг дэмжих замаар Төрийн бодлого, үйл ажиллагаа, шийдвэр гаргах түвшинд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлнэ.
 • Хууль тогтоомж, дүрэм журам, Хурлын байгууллагаас баталсан шийдвэр, бодлого,  зорилтыг иргэд олон нийтэд шуурхай сурталчилах байнгын тогтолцоог бүрдүүлнэ. 
 
3. Ажлын байрны гол үйл ажиллагаа:
 • Иргэдийг хууль тогтоомж, дүрэм журам, тооцоо судалгаа, мэдээ, тайлан, бусад шаардлагатай мэдээ, мэдээллээр хангах
 • Тухайн хорооноос УИХ, Нийслэл, дүүрэгт сонгогдсон гишүүд, Төлөөлөгчдийн иргэд, сонгогчидтой хийх уулзалт, хууль тогтоомж, нийтээр дагаж мөрдөх дүрэм журам, тогтоол шийдвэрийн төсөлд санал авах, цаг үеийн болон тулгамдсан асуудлаар хэлэлцүүлэг зохион байгуулах
 • Иргэдээс Хурал, Тэргүүлэгчид түүний Ажлын албанд хандсан өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийг хүлээн авах, хариуг шуурхай хүргэх замаар эргэх холбоотой ажиллах, хүндрэл, чирэгдэлгүй Төрийн үйлчилгээг үзүүлэх
 • Иргэдэд мэдлэг, мэдээлэл олгох сургалт, нийгмийн зорилтод бүлэг, танхимын дэргэдэх клубуудын үйл ажиллагаа зохицуулан зохион байгуулах
 • Улс, Нийслэл, дүүрэг орон нутгаас зохион байгуулсан аливаа үйл ажиллагаа, Хууль тогтоомж, дүрэм журам, тогтоол шийдвэрийг иргэд олон нийтэд сурталчилах
 • Дүүрэг, орон нутгаас зохион байгуулж буй үйл ажиллагаанд иргэдийн тэгш, жигд оролцоог хангах
 • Иргэдийн бүтээлч санал, санаачлагыг дэмжих, иргэдийн сайн дурын бүлгийн үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх олон талт арга хэмжээ зохион байгуулах
А. ТАНИЛЦУУЛГА 
 1. Байгууллагыннэр: Чингэлтэй дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал
 2. Ажлын байрны нэр: 5-р хорооныИргэний танхимын ажилтан
 3. Албан тушаалтны овог, нэр: Зоригоо ЦЭНГЭЛ
 4. Боловсрол: Дээд
 5. Мэргэжил: Нийгэм судлал, Эрх зүйч
 6. Иргэний танхимын утасны дугаар: 70140762
 7. Гар утасны дугаар: 88168790
 8. Цахим хаяг: tsengel_mikoto@yahoo.com
 9. Facebook хаяг: Тавдугаар хорооны Иргэний танхим

Б.ЧИГ ҮҮРЭГ

1. Ажлын байрны зорилго: Хорооны Иргэний танхимын өдөр тутмын хэвийн үйл ажиллагааг хангах, Төрийн бодлого, үйл ажиллагаа, шийдвэр гаргах түвшинд иргэдийн оролцоог хангана.
 
2. Ажлын байрны зорилт: 
 • Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахиж, Төрийн үйлчилгээг    иргэдэд хүнд суртал, чирэгдэлгүй үйлчлэнэ.
 • Иргэдийг шаардлагатай мэдээ, мэдээллээр хангах замаар тэдний нийгэм дэх идэвхтэй оролцоог бий болгоно.
 • Иргэдийн бүтээлч санал, санаачлагыг дэмжих замаар Төрийн бодлого, үйл ажиллагаа, шийдвэр гаргах түвшинд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлнэ.
 • Хууль тогтоомж, дүрэм журам, Хурлын байгууллагаас баталсан шийдвэр, бодлого,  зорилтыг иргэд олон нийтэд шуурхай сурталчилах байнгын тогтолцоог бүрдүүлнэ. 

3. Ажлын байрны гол үйл ажиллагаа:
 • Иргэдийг хууль тогтоомж, дүрэм журам, тооцоо судалгаа, мэдээ, тайлан, бусад шаардлагатай мэдээ, мэдээллээр хангах
 • Тухайн хорооноос УИХ, Нийслэл, дүүрэгт сонгогдсон гишүүд, Төлөөлөгчдийн иргэд, сонгогчидтой хийх уулзалт, хууль тогтоомж, нийтээр дагаж мөрдөх дүрэм журам, тогтоол шийдвэрийн төсөлд санал авах, цаг үеийн болон тулгамдсан асуудлаар хэлэлцүүлэг зохион байгуулах
 • Иргэдээс Хурал, Тэргүүлэгчид түүний Ажлын албанд хандсан өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийг хүлээн авах, хариуг шуурхай хүргэх замаар эргэх холбоотой ажиллах, хүндрэл, чирэгдэлгүй Төрийн үйлчилгээг үзүүлэх
 • Иргэдэд мэдлэг, мэдээлэл олгох сургалт, нийгмийн зорилтод бүлэг, танхимын дэргэдэх клубуудын үйл ажиллагаа зохицуулан зохион байгуулах
 • Улс, Нийслэл, дүүрэг орон нутгаас зохион байгуулсан аливаа үйл ажиллагаа, Хууль тогтоомж, дүрэм журам, тогтоол шийдвэрийг иргэд олон нийтэд сурталчилах
 • Дүүрэг, орон нутгаас зохион байгуулж буй үйл ажиллагаанд иргэдийн тэгш, жигд оролцоог хангах
 • Иргэдийн бүтээлч санал, санаачлагыг дэмжих, иргэдийн сайн дурын бүлгийн үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх олон талт арга хэмжээ зохион байгуулах

А. ТАНИЛЦУУЛГА 

 1. Байгууллагыннэр: Чингэлтэй дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал
 2. Ажлын байрны нэр: 6-р хорооны Иргэний танхимын ажилтан
 3. Албан тушаалтны овог, нэр: Алтангэрэл МӨНХЗУЛ
 4. Боловсрол: Дээд
 5. Мэргэжил:  Багш
 6. Иргэний танхимын утасны дугаар: 70140774
 7. Гар утасны дугаар: 91228777
 8. Цахим хаяг: zurai_7@yahoo.com
 9. Facebook хаяг: Зургаадугаар хорооны иргэний танхим
 
Б.ЧИГ ҮҮРЭГ

1. Ажлын байрны зорилго: Хорооны Иргэний танхимын өдөр тутмын хэвийн үйл ажиллагааг хангах, Төрийн бодлого, үйл ажиллагаа, шийдвэр гаргах түвшинд иргэдийн оролцоог хангана.
 
2. Ажлын байрны зорилт: 
 • Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахиж, Төрийн үйлчилгээг    иргэдэд хүнд суртал, чирэгдэлгүй үйлчлэнэ.
 • Иргэдийг шаардлагатай мэдээ, мэдээллээр хангах замаар тэдний нийгэм дэх идэвхтэй оролцоог бий болгоно.
 • Иргэдийн бүтээлч санал, санаачлагыг дэмжих замаар Төрийн бодлого, үйл ажиллагаа, шийдвэр гаргах түвшинд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлнэ.
 • Хууль тогтоомж, дүрэм журам, Хурлын байгууллагаас баталсан шийдвэр, бодлого,  зорилтыг иргэд олон нийтэд шуурхай сурталчилах байнгын тогтолцоог бүрдүүлнэ.
 
3.Ажлын байрны гол үйл ажиллагаа:
 • Иргэдийг хууль тогтоомж, дүрэм журам, тооцоо судалгаа, мэдээ, тайлан, бусад шаардлагатай мэдээ, мэдээллээр хангах
 • Тухайн хорооноос УИХ, Нийслэл, дүүрэгт сонгогдсон гишүүд, Төлөөлөгчдийн иргэд, сонгогчидтой хийх уулзалт, хууль тогтоомж, нийтээр дагаж мөрдөх дүрэм журам, тогтоол шийдвэрийн төсөлд санал авах, цаг үеийн болон тулгамдсан асуудлаар хэлэлцүүлэг зохион байгуулах
 • Иргэдээс Хурал, Тэргүүлэгчид түүний Ажлын албанд хандсан өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийг хүлээн авах, хариуг шуурхай хүргэх замаар эргэх холбоотой ажиллах, хүндрэл, чирэгдэлгүй Төрийн үйлчилгээг үзүүлэх
 • Иргэдэд мэдлэг, мэдээлэл олгох сургалт, нийгмийн зорилтод бүлэг, танхимын дэргэдэх клубуудын үйл ажиллагаа зохицуулан зохион байгуулах
 • Улс, Нийслэл, дүүрэг орон нутгаас зохион байгуулсан аливаа үйл ажиллагаа, Хууль тогтоомж, дүрэм журам, тогтоол шийдвэрийг иргэд олон нийтэд сурталчилах
 • Дүүрэг, орон нутгаас зохион байгуулж буй үйл ажиллагаанд иргэдийн тэгш, жигд оролцоог хангах
 • Иргэдийн бүтээлч санал, санаачлагыг дэмжих, иргэдийн сайн дурын бүлгийн үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх олон талт арга хэмжээ зохион байгуулах

А. ТАНИЛЦУУЛГА 

 1. Байгууллагыннэр: Чингэлтэй дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал
 2. Ажлын байрны нэр: 7-р хорооны Иргэний танхимын ажилтан
 3. Албан тушаалтны овог, нэр: Отгон БАТ-ЭРДЭНЭ
 4. Боловсрол: Дээд
 5. Мэргэжил:  Эрх зүйч
 6. Иргэний танхимын утасны дугаар: 70140763
 7. Гар утасны дугаар: 99949596
 8. Цахим хаяг: hata_0205@yahoo.com
 9. Facebook хаяг: Долоодугаар хорооны иргэний танхим
 
Б.ЧИГ ҮҮРЭГ

1. Ажлын байрны зорилго: Хорооны Иргэний танхимын өдөр тутмын хэвийн үйл ажиллагааг хангах, Төрийн бодлого, үйл ажиллагаа, шийдвэр гаргах түвшинд иргэдийн оролцоог хангана.
 
2. Ажлын байрны зорилт: 
 • Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахиж, Төрийн үйлчилгээг    иргэдэд хүнд суртал, чирэгдэлгүй үйлчлэнэ.
 • Иргэдийг шаардлагатай мэдээ, мэдээллээр хангах замаар тэдний нийгэм дэх идэвхтэй оролцоог бий болгоно.
 • Иргэдийн бүтээлч санал, санаачлагыг дэмжих замаар Төрийн бодлого, үйл ажиллагаа, шийдвэр гаргах түвшинд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлнэ.
 • Хууль тогтоомж, дүрэм журам, Хурлын байгууллагаас баталсан шийдвэр, бодлого,  зорилтыг иргэд олон нийтэд шуурхай сурталчилах байнгын тогтолцоог бүрдүүлнэ.
 
3. Ажлын байрны гол үйл ажиллагаа:
 • Иргэдийг хууль тогтоомж, дүрэм журам, тооцоо судалгаа, мэдээ, тайлан, бусад шаардлагатай мэдээ, мэдээллээр хангах
 • Тухайн хорооноос УИХ, Нийслэл, дүүрэгт сонгогдсон гишүүд, Төлөөлөгчдийн иргэд, сонгогчидтой хийх уулзалт, хууль тогтоомж, нийтээр дагаж мөрдөх дүрэм журам, тогтоол шийдвэрийн төсөлд санал авах, цаг үеийн болон тулгамдсан асуудлаар хэлэлцүүлэг зохион байгуулах
 • Иргэдээс Хурал, Тэргүүлэгчид түүний Ажлын албанд хандсан өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийг хүлээн авах, хариуг шуурхай хүргэх замаар эргэх холбоотой ажиллах, хүндрэл, чирэгдэлгүй Төрийн үйлчилгээг үзүүлэх
 • Иргэдэд мэдлэг, мэдээлэл олгох сургалт, нийгмийн зорилтод бүлэг, танхимын дэргэдэх клубуудын үйл ажиллагаа зохицуулан зохион байгуулах
 • Улс, Нийслэл, дүүрэг орон нутгаас зохион байгуулсан аливаа үйл ажиллагаа, Хууль тогтоомж, дүрэм журам, тогтоол шийдвэрийг иргэд олон нийтэд сурталчилах
 • Дүүрэг, орон нутгаас зохион байгуулж буй үйл ажиллагаанд иргэдийн тэгш, жигд оролцоог хангах
 • Иргэдийн бүтээлч санал, санаачлагыг дэмжих, иргэдийн сайн дурын бүлгийн үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх олон талт арга хэмжээ зохион байгуулах

А. ТАНИЛЦУУЛГА  

 1. Байгууллагыннэр: Чингэлтэй дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал
 2. Ажлын байрны нэр: 8-р хорооныИргэний танхимын ажилтан
 3. Албан тушаалтны овог, нэр: Лхагвасүрэн ДУЛАМСҮХ
 4. Боловсрол: Дээд
 5. Мэргэжил:  Багш
 6. Иргэний танхимын утасны дугаар: 70140764
 7. Гар утасны дугаар: 93040028
 8. Цахим хаяг: duukaa9601@yahoo.com
 9. Facebook хаяг: Наймдугаар хорооны иргэний танхим
 
Б.ЧИГ ҮҮРЭГ

1. Ажлын байрны зорилго: Хорооны Иргэний танхимын өдөр тутмын хэвийн үйл ажиллагааг хангах, Төрийн бодлого, үйл ажиллагаа, шийдвэр гаргах түвшинд иргэдийн оролцоог хангана.
 
2. Ажлын байрны зорилт: 
 • Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахиж, Төрийн үйлчилгээг    иргэдэд хүнд суртал, чирэгдэлгүй үйлчлэнэ.
 • Иргэдийг шаардлагатай мэдээ, мэдээллээр хангах замаар тэдний нийгэм дэх идэвхтэй оролцоог бий болгоно.
 • Иргэдийн бүтээлч санал, санаачлагыг дэмжих замаар Төрийн бодлого, үйл ажиллагаа, шийдвэр гаргах түвшинд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлнэ.
 • Хууль тогтоомж, дүрэм журам, Хурлын байгууллагаас баталсан шийдвэр, бодлого,  зорилтыг иргэд олон нийтэд шуурхай сурталчилах байнгын тогтолцоог бүрдүүлнэ.
 
Ажлын байрны гол үйл ажиллагаа:
 • Иргэдийг хууль тогтоомж, дүрэм журам, тооцоо судалгаа, мэдээ, тайлан, бусад шаардлагатай мэдээ, мэдээллээр хангах
 • Тухайн хорооноос УИХ, Нийслэл, дүүрэгт сонгогдсон гишүүд, Төлөөлөгчдийн иргэд, сонгогчидтой хийх уулзалт, хууль тогтоомж, нийтээр дагаж мөрдөх дүрэм журам, тогтоол шийдвэрийн төсөлд санал авах, цаг үеийн болон тулгамдсан асуудлаар хэлэлцүүлэг зохион байгуулах
 • Иргэдээс Хурал, Тэргүүлэгчид түүний Ажлын албанд хандсан өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийг хүлээн авах, хариуг шуурхай хүргэх замаар эргэх холбоотой ажиллах, хүндрэл, чирэгдэлгүй Төрийн үйлчилгээг үзүүлэх
 • Иргэдэд мэдлэг, мэдээлэл олгох сургалт, нийгмийн зорилтод бүлэг, танхимын дэргэдэх клубуудын үйл ажиллагаа зохицуулан зохион байгуулах
 • Улс, Нийслэл, дүүрэг орон нутгаас зохион байгуулсан аливаа үйл ажиллагаа, Хууль тогтоомж, дүрэм журам, тогтоол шийдвэрийг иргэд олон нийтэд сурталчилах
 • Дүүрэг, орон нутгаас зохион байгуулж буй үйл ажиллагаанд иргэдийн тэгш, жигд оролцоог хангах
 • Иргэдийн бүтээлч санал, санаачлагыг дэмжих, иргэдийн сайн дурын бүлгийн үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх олон талт арга хэмжээ зохион байгуулах

А. ТАНИЛЦУУЛГА 

 1. Байгууллагыннэр: Чингэлтэй дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал
 2. Ажлын байрны нэр: 9-р хорооны Иргэний танхимын ажилтан
 3. Албан тушаалтны овог, нэр: Оюунбилэг БАТБАЯР
 4. Боловсрол: Дээд
 5. Мэргэжил: Нийгмийн ажилтан     
 6. Иргэний танхимын утасны дугаар: 70140765
 7. Гар утасны дугаар: 99632148
 8. Цахим хаяг: batbayarmongolia@yahoo.com
 9. Facebook хаяг: Есдүгээр хорооны иргэний танхим
 
Б.ЧИГ ҮҮРЭГ
 

1. Ажлын байрны зорилго: Хорооны Иргэний танхимын өдөр тутмын хэвийн үйл ажиллагааг хангах, Төрийн бодлого, үйл ажиллагаа, шийдвэр гаргах түвшинд иргэдийн оролцоог хангана.

2. Ажлын байрны зорилт: 
 • Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахиж, Төрийн үйлчилгээг    иргэдэд хүнд суртал, чирэгдэлгүй үйлчлэнэ.
 • Иргэдийг шаардлагатай мэдээ, мэдээллээр хангах замаар тэдний нийгэм дэх идэвхтэй оролцоог бий болгоно.
 • Иргэдийн бүтээлч санал, санаачлагыг дэмжих замаар Төрийн бодлого, үйл ажиллагаа, шийдвэр гаргах түвшинд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлнэ.
 • Хууль тогтоомж, дүрэм журам, Хурлын байгууллагаас баталсан шийдвэр, бодлого,  зорилтыг иргэд олон нийтэд шуурхай сурталчилах байнгын тогтолцоог бүрдүүлнэ.
 
3. Ажлын байрны гол үйл ажиллагаа:
 • Иргэдийг хууль тогтоомж, дүрэм журам, тооцоо судалгаа, мэдээ, тайлан, бусад шаардлагатай мэдээ, мэдээллээр хангах
 • Тухайн хорооноос УИХ, Нийслэл, дүүрэгт сонгогдсон гишүүд, Төлөөлөгчдийн иргэд, сонгогчидтой хийх уулзалт, хууль тогтоомж, нийтээр дагаж мөрдөх дүрэм журам, тогтоол шийдвэрийн төсөлд санал авах, цаг үеийн болон тулгамдсан асуудлаар хэлэлцүүлэг зохион байгуулах
 • Иргэдээс Хурал, Тэргүүлэгчид түүний Ажлын албанд хандсан өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийг хүлээн авах, хариуг шуурхай хүргэх замаар эргэх холбоотой ажиллах, хүндрэл, чирэгдэлгүй Төрийн үйлчилгээг үзүүлэх
 • Иргэдэд мэдлэг, мэдээлэл олгох сургалт, нийгмийн зорилтод бүлэг, танхимын дэргэдэх клубуудын үйл ажиллагаа зохицуулан зохион байгуулах
 • Улс, Нийслэл, дүүрэг орон нутгаас зохион байгуулсан аливаа үйл ажиллагаа, Хууль тогтоомж, дүрэм журам, тогтоол шийдвэрийг иргэд олон нийтэд сурталчилах
 • Дүүрэг, орон нутгаас зохион байгуулж буй үйл ажиллагаанд иргэдийн тэгш, жигд оролцоог хангах
 • Иргэдийн бүтээлч санал, санаачлагыг дэмжих, иргэдийн сайн дурын бүлгийн үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх олон талт арга хэмжээ зохион байгуулах
  А. ТАНИЛЦУУЛГА 
 1. Байгууллагыннэр: Чингэлтэй дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал
 2. Ажлын байрны нэр: 10-р хорооныИргэний танхимын ажилтан
 3. Албан тушаалтны овог, нэр: Жавзан БАЯНТОГТОХ
 4. Боловсрол: Дээд
 5. Мэргэжил:  Багш
 6. Иргэний танхимын утасны дугаар: 70140766
 7. Гар утасны дугаар: 88252076
 8. Цахим хаяг: Baynaa0613@yahoo.com
 9. Facebook хаяг: Аравдугаар хорооны иргэнийтанхим
 
Б.ЧИГ ҮҮРЭГ

1. Ажлын байрны зорилго: Хорооны Иргэний танхимын өдөр тутмын хэвийн үйл ажиллагааг хангах, Төрийн бодлого, үйл ажиллагаа, шийдвэр гаргах түвшинд иргэдийн оролцоог хангана.

2. Ажлын байрны зорилт: 
 • Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахиж, Төрийн үйлчилгээг    иргэдэд хүнд суртал, чирэгдэлгүй үйлчлэнэ.
 • Иргэдийг шаардлагатай мэдээ, мэдээллээр хангах замаар тэдний нийгэм дэх идэвхтэй оролцоог бий болгоно.
 • Иргэдийн бүтээлч санал, санаачлагыг дэмжих замаар Төрийн бодлого, үйл ажиллагаа, шийдвэр гаргах түвшинд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлнэ.
 • Хууль тогтоомж, дүрэм журам, Хурлын байгууллагаас баталсан шийдвэр, бодлого,  зорилтыг иргэд олон нийтэд шуурхай сурталчилах байнгын тогтолцоог бүрдүүлнэ.
 
3. Ажлын байрны гол үйл ажиллагаа:
 • Иргэдийг хууль тогтоомж, дүрэм журам, тооцоо судалгаа, мэдээ, тайлан, бусад шаардлагатай мэдээ, мэдээллээр хангах
 • Тухайн хорооноос УИХ, Нийслэл, дүүрэгт сонгогдсон гишүүд, Төлөөлөгчдийн иргэд, сонгогчидтой хийх уулзалт, хууль тогтоомж, нийтээр дагаж мөрдөх дүрэм журам, тогтоол шийдвэрийн төсөлд санал авах, цаг үеийн болон тулгамдсан асуудлаар хэлэлцүүлэг зохион байгуулах
 • Иргэдээс Хурал, Тэргүүлэгчид түүний Ажлын албанд хандсан өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийг хүлээн авах, хариуг шуурхай хүргэх замаар эргэх холбоотой ажиллах, хүндрэл, чирэгдэлгүй Төрийн үйлчилгээг үзүүлэх
 • Иргэдэд мэдлэг, мэдээлэл олгох сургалт, нийгмийн зорилтод бүлэг, танхимын дэргэдэх клубуудын үйл ажиллагаа зохицуулан зохион байгуулах
 • Улс, Нийслэл, дүүрэг орон нутгаас зохион байгуулсан аливаа үйл ажиллагаа, Хууль тогтоомж, дүрэм журам, тогтоол шийдвэрийг иргэд олон нийтэд сурталчилах
 • Дүүрэг, орон нутгаас зохион байгуулж буй үйл ажиллагаанд иргэдийн тэгш, жигд оролцоог хангах
 • Иргэдийн бүтээлч санал, санаачлагыг дэмжих, иргэдийн сайн дурын бүлгийн үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх олон талт арга хэмжээ зохион байгуулах

А. ТАНИЛЦУУЛГА 

 1. Байгууллагыннэр: Чингэлтэй дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал
 2. Ажлын байрны нэр: 11-р хорооныИргэний танхимын ажилтан
 3. Албан тушаалтны овог, нэр: Сосолмаа УРАНЧИМЭГ
 4. Боловсрол: Дээд
 5. Мэргэжил:  Багш
 6. Иргэний танхимын утасны дугаар: 70140768
 7. Гар утасны дугаар: 88132146
 8. Цахим хаяг: urnaa_vangan@yahoo.com
 9. Facebook хаяг: Арваннэгдүгээр хорооны иргэний танхим
 
Б.ЧИГ ҮҮРЭГ

1. Ажлын байрны зорилго: Хорооны Иргэний танхимын өдөр тутмын хэвийн үйл ажиллагааг хангах, Төрийн бодлого, үйл ажиллагаа, шийдвэр гаргах түвшинд иргэдийн оролцоог хангана.
 
2. Ажлын байрны зорилт: 
 • Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахиж, Төрийн үйлчилгээг    иргэдэд хүнд суртал, чирэгдэлгүй үйлчлэнэ.
 • Иргэдийг шаардлагатай мэдээ, мэдээллээр хангах замаар тэдний нийгэм дэх идэвхтэй оролцоог бий болгоно.
 • Иргэдийн бүтээлч санал, санаачлагыг дэмжих замаар Төрийн бодлого, үйл ажиллагаа, шийдвэр гаргах түвшинд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлнэ.
 • Хууль тогтоомж, дүрэм журам, Хурлын байгууллагаас баталсан шийдвэр, бодлого,  зорилтыг иргэд олон нийтэд шуурхай сурталчилах байнгын тогтолцоог бүрдүүлнэ.
 
3.Ажлын байрны гол үйл ажиллагаа:
 • Иргэдийг хууль тогтоомж, дүрэм журам, тооцоо судалгаа, мэдээ, тайлан, бусад шаардлагатай мэдээ, мэдээллээр хангах
 • Тухайн хорооноос УИХ, Нийслэл, дүүрэгт сонгогдсон гишүүд, Төлөөлөгчдийн иргэд, сонгогчидтой хийх уулзалт, хууль тогтоомж, нийтээр дагаж мөрдөх дүрэм журам, тогтоол шийдвэрийн төсөлд санал авах, цаг үеийн болон тулгамдсан асуудлаар хэлэлцүүлэг зохион байгуулах
 • Иргэдээс Хурал, Тэргүүлэгчид түүний Ажлын албанд хандсан өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийг хүлээн авах, хариуг шуурхай хүргэх замаар эргэх холбоотой ажиллах, хүндрэл, чирэгдэлгүй Төрийн үйлчилгээг үзүүлэх
 • Иргэдэд мэдлэг, мэдээлэл олгох сургалт, нийгмийн зорилтод бүлэг, танхимын дэргэдэх клубуудын үйл ажиллагаа зохицуулан зохион байгуулах
 • Улс, Нийслэл, дүүрэг орон нутгаас зохион байгуулсан аливаа үйл ажиллагаа, Хууль тогтоомж, дүрэм журам, тогтоол шийдвэрийг иргэд олон нийтэд сурталчилах
 • Дүүрэг, орон нутгаас зохион байгуулж буй үйл ажиллагаанд иргэдийн тэгш, жигд оролцоог хангах
 • Иргэдийн бүтээлч санал, санаачлагыг дэмжих, иргэдийн сайн дурын бүлгийн үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх олон талт арга хэмжээ зохион байгуулах
А. ТАНИЛЦУУЛГА  
 1. Байгууллагыннэр: Чингэлтэй дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал
 2. Ажлын байрны нэр: 12-р хорооныИргэний танхимын ажилтан
 3. Албан тушаалтны овог, нэр: Пүрэвцоо УЯНГАА
 4. Боловсрол: Дээд
 5. Мэргэжил:  Үйлдвэрлэлийн менежмент
 6. Иргэний танхимын утасны дугаар: 70140775
 7. Гар утасны дугаар: 93046012
 8. Цахим хаяг: uyangaaa2009@yahoo.com
 9. Facebook хаяг: Арванхоёрдугаар хорооны иргэний танхим
 
Б.ЧИГ ҮҮРЭГ
 
1. Ажлын байрны зорилго: Хорооны Иргэний танхимын өдөр тутмын хэвийн үйл ажиллагааг хангах, Төрийн бодлого, үйл ажиллагаа, шийдвэр гаргах түвшинд иргэдийн оролцоог хангана.
 
2. Ажлын байрны зорилт: 
 • Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахиж, Төрийн үйлчилгээг    иргэдэд хүнд суртал, чирэгдэлгүй үйлчлэнэ.
 • Иргэдийг шаардлагатай мэдээ, мэдээллээр хангах замаар тэдний нийгэм дэх идэвхтэй оролцоог бий болгоно.
 • Иргэдийн бүтээлч санал, санаачлагыг дэмжих замаар Төрийн бодлого, үйл ажиллагаа, шийдвэр гаргах түвшинд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлнэ.
 • Хууль тогтоомж, дүрэм журам, Хурлын байгууллагаас баталсан шийдвэр, бодлого,  зорилтыг иргэд олон нийтэд шуурхай сурталчилах байнгын тогтолцоог бүрдүүлнэ.
 
3. Ажлын байрны гол үйл ажиллагаа:
 • Иргэдийг хууль тогтоомж, дүрэм журам, тооцоо судалгаа, мэдээ, тайлан, бусад шаардлагатай мэдээ, мэдээллээр хангах
 • Тухайн хорооноос УИХ, Нийслэл, дүүрэгт сонгогдсон гишүүд, Төлөөлөгчдийн иргэд, сонгогчидтой хийх уулзалт, хууль тогтоомж, нийтээр дагаж мөрдөх дүрэм журам, тогтоол шийдвэрийн төсөлд санал авах, цаг үеийн болон тулгамдсан асуудлаар хэлэлцүүлэг зохион байгуулах
 • Иргэдээс Хурал, Тэргүүлэгчид түүний Ажлын албанд хандсан өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийг хүлээн авах, хариуг шуурхай хүргэх замаар эргэх холбоотой ажиллах, хүндрэл, чирэгдэлгүй Төрийн үйлчилгээг үзүүлэх
 • Иргэдэд мэдлэг, мэдээлэл олгох сургалт, нийгмийн зорилтод бүлэг, танхимын дэргэдэх клубуудын үйл ажиллагаа зохицуулан зохион байгуулах
 • Улс, Нийслэл, дүүрэг орон нутгаас зохион байгуулсан аливаа үйл ажиллагаа, Хууль тогтоомж, дүрэм журам, тогтоол шийдвэрийг иргэд олон нийтэд сурталчилах
 • Дүүрэг, орон нутгаас зохион байгуулж буй үйл ажиллагаанд иргэдийн тэгш, жигд оролцоог хангах
 • Иргэдийн бүтээлч санал, санаачлагыг дэмжих, иргэдийн сайн дурын бүлгийн үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх олон талт арга хэмжээ зохион байгуулах
А. ТАНИЛЦУУЛГА 
 1. Байгууллагын нэр: Чингэлтэй дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал
 2. Ажлын байрны нэр: 13-р хорооныИргэний танхимын ажилтан
 3. Албан тушаалтны овог, нэр: Даваадорж ТЭМҮҮЛЭН
 4. Боловсрол: Дээд
 5. Мэргэжил:  Бизнесийн удирдлага
 6. Иргэний танхимын утасны дугаар: 11-357177
 7. Гар утасны дугаар: 96699794
 8. Цахим хаяг: temuulen_69@yahoo.com
 9. Facebook хаяг: Арвангуравдугаар хорооны иргэний танхим
 
Б.ЧИГ ҮҮРЭГ
 
1. Ажлын байрны зорилго: Хорооны Иргэний танхимын өдөр тутмын хэвийн үйл ажиллагааг хангах, Төрийн бодлого, үйл ажиллагаа, шийдвэр гаргах түвшинд иргэдийн оролцоог хангана.
 
2. Ажлын байрны зорилт: 
 • Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахиж, Төрийн үйлчилгээг    иргэдэд хүнд суртал, чирэгдэлгүй үйлчлэнэ.
 • Иргэдийг шаардлагатай мэдээ, мэдээллээр хангах замаар тэдний нийгэм дэх идэвхтэй оролцоог бий болгоно.
 • Иргэдийн бүтээлч санал, санаачлагыг дэмжих замаар Төрийн бодлого, үйл ажиллагаа, шийдвэр гаргах түвшинд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлнэ.
 • Хууль тогтоомж, дүрэм журам, Хурлын байгууллагаас баталсан шийдвэр, бодлого,  зорилтыг иргэд олон нийтэд шуурхай сурталчилах байнгын тогтолцоог бүрдүүлнэ.
 
3. Ажлын байрны гол үйл ажиллагаа:
 • Иргэдийг хууль тогтоомж, дүрэм журам, тооцоо судалгаа, мэдээ, тайлан, бусад шаардлагатай мэдээ, мэдээллээр хангах
 • Тухайн хорооноос УИХ, Нийслэл, дүүрэгт сонгогдсон гишүүд, Төлөөлөгчдийн иргэд, сонгогчидтой хийх уулзалт, хууль тогтоомж, нийтээр дагаж мөрдөх дүрэм журам, тогтоол шийдвэрийн төсөлд санал авах, цаг үеийн болон тулгамдсан асуудлаар хэлэлцүүлэг зохион байгуулах
 • Иргэдээс Хурал, Тэргүүлэгчид түүний Ажлын албанд хандсан өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийг хүлээн авах, хариуг шуурхай хүргэх замаар эргэх холбоотой ажиллах, хүндрэл, чирэгдэлгүй Төрийн үйлчилгээг үзүүлэх
 • Иргэдэд мэдлэг, мэдээлэл олгох сургалт, нийгмийн зорилтод бүлэг, танхимын дэргэдэх клубуудын үйл ажиллагаа зохицуулан зохион байгуулах
 • Улс, Нийслэл, дүүрэг орон нутгаас зохион байгуулсан аливаа үйл ажиллагаа, Хууль тогтоомж, дүрэм журам, тогтоол шийдвэрийг иргэд олон нийтэд сурталчилах
 • Дүүрэг, орон нутгаас зохион байгуулж буй үйл ажиллагаанд иргэдийн тэгш, жигд оролцоог хангах
 • Иргэдийн бүтээлч санал, санаачлагыг дэмжих, иргэдийн сайн дурын бүлгийн үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх олон талт арга хэмжээ зохион байгуулах
 
А. ТАНИЛЦУУЛГА 
 1. Байгууллагыннэр: Чингэлтэй дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал
 2. Ажлын байрны нэр: 14-р хорооны Иргэний танхимын ажилтан
 3. Албан тушаалтны овог, нэр: Нямсүрэн ГЭРЭЛТУНГАЛАГ 
 4. Боловсрол: Дээд
 5. Мэргэжил: Нийгмийн ажилтан       
 6. Иргэний танхимын утасны дугаар: 11-357178
 7. Гар утасны дугаар: 88029264
 8. Цахим хаяг: gereltungalag_tungaa@yahoo.com
 9. Facebook хаяг: Арвандөрөвдүгээр хорооны иргэний танхим
 
Б.ЧИГ ҮҮРЭГ
 
1. Ажлын байрны зорилго: Хорооны Иргэний танхимын өдөр тутмын хэвийн үйл ажиллагааг хангах, Төрийн бодлого, үйл ажиллагаа, шийдвэр гаргах түвшинд иргэдийн оролцоог хангана.

2. Ажлын байрны зорилт: 
 • Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахиж, Төрийн үйлчилгээг    иргэдэд хүнд суртал, чирэгдэлгүй үйлчлэнэ.
 • Иргэдийг шаардлагатай мэдээ, мэдээллээр хангах замаар тэдний нийгэм дэх идэвхтэй оролцоог бий болгоно.
 • Иргэдийн бүтээлч санал, санаачлагыг дэмжих замаар Төрийн бодлого, үйл ажиллагаа, шийдвэр гаргах түвшинд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлнэ.
 • Хууль тогтоомж, дүрэм журам, Хурлын байгууллагаас баталсан шийдвэр, бодлого,  зорилтыг иргэд олон нийтэд шуурхай сурталчилах байнгын тогтолцоог бүрдүүлнэ.
 
Ажлын байрны гол үйл ажиллагаа:
 • Иргэдийг хууль тогтоомж, дүрэм журам, тооцоо судалгаа, мэдээ, тайлан, бусад шаардлагатай мэдээ, мэдээллээр хангах
 • Тухайн хорооноос УИХ, Нийслэл, дүүрэгт сонгогдсон гишүүд, Төлөөлөгчдийн иргэд, сонгогчидтой хийх уулзалт, хууль тогтоомж, нийтээр дагаж мөрдөх дүрэм журам, тогтоол шийдвэрийн төсөлд санал авах, цаг үеийн болон тулгамдсан асуудлаар хэлэлцүүлэг зохион байгуулах
 • Иргэдээс Хурал, Тэргүүлэгчид түүний Ажлын албанд хандсан өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийг хүлээн авах, хариуг шуурхай хүргэх замаар эргэх холбоотой ажиллах, хүндрэл, чирэгдэлгүй Төрийн үйлчилгээг үзүүлэх
 • Иргэдэд мэдлэг, мэдээлэл олгох сургалт, нийгмийн зорилтод бүлэг, танхимын дэргэдэх клубуудын үйл ажиллагаа зохицуулан зохион байгуулах
 • Улс, Нийслэл, дүүрэг орон нутгаас зохион байгуулсан аливаа үйл ажиллагаа, Хууль тогтоомж, дүрэм журам, тогтоол шийдвэрийг иргэд олон нийтэд сурталчилах
 • Дүүрэг, орон нутгаас зохион байгуулж буй үйл ажиллагаанд иргэдийн тэгш, жигд оролцоог хангах
 • Иргэдийн бүтээлч санал, санаачлагыг дэмжих, иргэдийн сайн дурын бүлгийн үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх олон талт арга хэмжээ зохион байгуулах
 
А. ТАНИЛЦУУЛГА 
 1. Байгууллагыннэр: Чингэлтэй дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал
 2. Ажлын байрны нэр: 14-р хорооны Иргэний танхимын ажилтан
 3. Албан тушаалтны овог, нэр: Нямсүрэн ГЭРЭЛТУНГАЛАГ 
 4. Боловсрол: Дээд
 5. Мэргэжил: Нийгмийн ажилтан       
 6. Иргэний танхимын утасны дугаар: 11-357178
 7. Гар утасны дугаар: 88029264
 8. Цахим хаяг: gereltungalag_tungaa@yahoo.com
 9. Facebook хаяг: Арвандөрөвдүгээр хорооны иргэний танхим
 
Б.ЧИГ ҮҮРЭГ
 
1. Ажлын байрны зорилго: Хорооны Иргэний танхимын өдөр тутмын хэвийн үйл ажиллагааг хангах, Төрийн бодлого, үйл ажиллагаа, шийдвэр гаргах түвшинд иргэдийн оролцоог хангана.

2. Ажлын байрны зорилт: 
 • Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахиж, Төрийн үйлчилгээг    иргэдэд хүнд суртал, чирэгдэлгүй үйлчлэнэ.
 • Иргэдийг шаардлагатай мэдээ, мэдээллээр хангах замаар тэдний нийгэм дэх идэвхтэй оролцоог бий болгоно.
 • Иргэдийн бүтээлч санал, санаачлагыг дэмжих замаар Төрийн бодлого, үйл ажиллагаа, шийдвэр гаргах түвшинд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлнэ.
 • Хууль тогтоомж, дүрэм журам, Хурлын байгууллагаас баталсан шийдвэр, бодлого,  зорилтыг иргэд олон нийтэд шуурхай сурталчилах байнгын тогтолцоог бүрдүүлнэ.
 
Ажлын байрны гол үйл ажиллагаа:
 • Иргэдийг хууль тогтоомж, дүрэм журам, тооцоо судалгаа, мэдээ, тайлан, бусад шаардлагатай мэдээ, мэдээллээр хангах
 • Тухайн хорооноос УИХ, Нийслэл, дүүрэгт сонгогдсон гишүүд, Төлөөлөгчдийн иргэд, сонгогчидтой хийх уулзалт, хууль тогтоомж, нийтээр дагаж мөрдөх дүрэм журам, тогтоол шийдвэрийн төсөлд санал авах, цаг үеийн болон тулгамдсан асуудлаар хэлэлцүүлэг зохион байгуулах
 • Иргэдээс Хурал, Тэргүүлэгчид түүний Ажлын албанд хандсан өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийг хүлээн авах, хариуг шуурхай хүргэх замаар эргэх холбоотой ажиллах, хүндрэл, чирэгдэлгүй Төрийн үйлчилгээг үзүүлэх
 • Иргэдэд мэдлэг, мэдээлэл олгох сургалт, нийгмийн зорилтод бүлэг, танхимын дэргэдэх клубуудын үйл ажиллагаа зохицуулан зохион байгуулах
 • Улс, Нийслэл, дүүрэг орон нутгаас зохион байгуулсан аливаа үйл ажиллагаа, Хууль тогтоомж, дүрэм журам, тогтоол шийдвэрийг иргэд олон нийтэд сурталчилах
 • Дүүрэг, орон нутгаас зохион байгуулж буй үйл ажиллагаанд иргэдийн тэгш, жигд оролцоог хангах
 • Иргэдийн бүтээлч санал, санаачлагыг дэмжих, иргэдийн сайн дурын бүлгийн үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх олон талт арга хэмжээ зохион байгуулах
  А. ТАНИЛЦУУЛГА  
 1. Байгууллагыннэр: Чингэлтэй дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал
 2. Ажлын байрны нэр: 15-р хорооныИргэний танхимын ажилтан
 3. Албан тушаалтны овог, нэр: Дамдинсүрэн ЭРДЭНЭБАТ 
 4. Боловсрол: Дээд
 5. Мэргэжил:  Нягтлан бодогч
 6. Иргэний танхимын утасны дугаар: 11-357179
 7. Гар утасны дугаар: 96005601
 8. Цахим хаяг: erka9901@yahoo.com
 9. Facebook хаяг: Арвантавдугаар хорооны иргэний танхим
 
Б.ЧИГ ҮҮРЭГ
 
1. Ажлын байрны зорилго: Хорооны Иргэний танхимын өдөр тутмын хэвийн үйл ажиллагааг хангах, Төрийн бодлого, үйл ажиллагаа, шийдвэр гаргах түвшинд иргэдийн оролцоог хангана.

2. Ажлын байрны зорилт: 
 • Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахиж, Төрийн үйлчилгээг    иргэдэд хүнд суртал, чирэгдэлгүй үйлчлэнэ.
 • Иргэдийг шаардлагатай мэдээ, мэдээллээр хангах замаар тэдний нийгэм дэх идэвхтэй оролцоог бий болгоно.
 • Иргэдийн бүтээлч санал, санаачлагыг дэмжих замаар Төрийн бодлого, үйл ажиллагаа, шийдвэр гаргах түвшинд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлнэ.
 • Хууль тогтоомж, дүрэм журам, Хурлын байгууллагаас баталсан шийдвэр, бодлого,  зорилтыг иргэд олон нийтэд шуурхай сурталчилах байнгын тогтолцоог бүрдүүлнэ.

3. Ажлын байрны гол үйл ажиллагаа:
 • Иргэдийг хууль тогтоомж, дүрэм журам, тооцоо судалгаа, мэдээ, тайлан, бусад шаардлагатай мэдээ, мэдээллээр хангах
 • Тухайн хорооноос УИХ, Нийслэл, дүүрэгт сонгогдсон гишүүд, Төлөөлөгчдийн иргэд, сонгогчидтой хийх уулзалт, хууль тогтоомж, нийтээр дагаж мөрдөх дүрэм журам, тогтоол шийдвэрийн төсөлд санал авах, цаг үеийн болон тулгамдсан асуудлаар хэлэлцүүлэг зохион байгуулах
 • Иргэдээс Хурал, Тэргүүлэгчид түүний Ажлын албанд хандсан өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийг хүлээн авах, хариуг шуурхай хүргэх замаар эргэх холбоотой ажиллах, хүндрэл, чирэгдэлгүй Төрийн үйлчилгээг үзүүлэх
 • Иргэдэд мэдлэг, мэдээлэл олгох сургалт, нийгмийн зорилтод бүлэг, танхимын дэргэдэх клубуудын үйл ажиллагаа зохицуулан зохион байгуулах
 • Улс, Нийслэл, дүүрэг орон нутгаас зохион байгуулсан аливаа үйл ажиллагаа, Хууль тогтоомж, дүрэм журам, тогтоол шийдвэрийг иргэд олон нийтэд сурталчилах
 • Дүүрэг, орон нутгаас зохион байгуулж буй үйл ажиллагаанд иргэдийн тэгш, жигд оролцоог хангах
 • Иргэдийн бүтээлч санал, санаачлагыг дэмжих, иргэдийн сайн дурын бүлгийн үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх олон талт арга хэмжээ зохион байгуулах
  А. ТАНИЛЦУУЛГА 
 1. Байгууллагыннэр: Чингэлтэй дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал
 2. Ажлын байрны нэр:16-р хорооныИргэний танхимын ажилтан
 3. Албан тушаалтны овог, нэр: Авирмэд ОТГОНЦЭЦЭГ  
 4. Боловсрол: Дээд
 5. Мэргэжил:  Төрийн удирдлага, нийгмийн ажилтан
 6. Иргэний танхимын утасны дугаар: 11-357184
 7. Гар утасны дугаар: 99144790
 8. Цахим хаяг: otgo_uka@yahoo.com
 9. Facebook хаяг:Арванзургаадугаар хорооны иргэний танхим
 
Б.ЧИГ ҮҮРЭГ
 
1. Ажлын байрны зорилго: Хорооны Иргэний танхимын өдөр тутмын хэвийн үйл ажиллагааг хангах, Төрийн бодлого, үйл ажиллагаа, шийдвэр гаргах түвшинд иргэдийн оролцоог хангана.

2. Ажлын байрны зорилт: 
 • Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахиж, Төрийн үйлчилгээг    иргэдэд хүнд суртал, чирэгдэлгүй үйлчлэнэ.
 • Иргэдийг шаардлагатай мэдээ, мэдээллээр хангах замаар тэдний нийгэм дэх идэвхтэй оролцоог бий болгоно.
 • Иргэдийн бүтээлч санал, санаачлагыг дэмжих замаар Төрийн бодлого, үйл ажиллагаа, шийдвэр гаргах түвшинд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлнэ.
 • Хууль тогтоомж, дүрэм журам, Хурлын байгууллагаас баталсан шийдвэр, бодлого,  зорилтыг иргэд олон нийтэд шуурхай сурталчилах байнгын тогтолцоог бүрдүүлнэ.
 
3. Ажлын байрны гол үйл ажиллагаа:
 • Иргэдийг хууль тогтоомж, дүрэм журам, тооцоо судалгаа, мэдээ, тайлан, бусад шаардлагатай мэдээ, мэдээллээр хангах
 • Тухайн хорооноос УИХ, Нийслэл, дүүрэгт сонгогдсон гишүүд, Төлөөлөгчдийн иргэд, сонгогчидтой хийх уулзалт, хууль тогтоомж, нийтээр дагаж мөрдөх дүрэм журам, тогтоол шийдвэрийн төсөлд санал авах, цаг үеийн болон тулгамдсан асуудлаар хэлэлцүүлэг зохион байгуулах
 • Иргэдээс Хурал, Тэргүүлэгчид түүний Ажлын албанд хандсан өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийг хүлээн авах, хариуг шуурхай хүргэх замаар эргэх холбоотой ажиллах, хүндрэл, чирэгдэлгүй Төрийн үйлчилгээг үзүүлэх
 • Иргэдэд мэдлэг, мэдээлэл олгох сургалт, нийгмийн зорилтод бүлэг, танхимын дэргэдэх клубуудын үйл ажиллагаа зохицуулан зохион байгуулах
 • Улс, Нийслэл, дүүрэг орон нутгаас зохион байгуулсан аливаа үйл ажиллагаа, Хууль тогтоомж, дүрэм журам, тогтоол шийдвэрийг иргэд олон нийтэд сурталчилах
 • Дүүрэг, орон нутгаас зохион байгуулж буй үйл ажиллагаанд иргэдийн тэгш, жигд оролцоог хангах
 • Иргэдийн бүтээлч санал, санаачлагыг дэмжих, иргэдийн сайн дурын бүлгийн үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх олон талт арга хэмжээ зохион байгуулах
  А. ТАНИЛЦУУЛГА 
 1. Байгууллагыннэр: Чингэлтэй дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал
 2. Ажлын байрны нэр: 17-р хорооны Иргэний танхимын ажилтан
 3. Албан тушаалтны овог, нэр: Намбар АРИУНСАРНАЙ 
 4. Боловсрол: Дээд
 5. Мэргэжил:  Улс төр судлаач, багш 
 6. Иргэний танхимын утасны дугаар: 11-357161
 7. Гар утасны дугаар: 99018254
 8. Цахим хаяг: sarnai0120@yahoo.com
 9. Facebook хаяг: Арвандолоодугаар хорооны иргэний танхим
 
Б.ЧИГ ҮҮРЭГ
 
1. Ажлын байрны зорилго: Хорооны Иргэний танхимын өдөр тутмын хэвийн үйл ажиллагааг хангах, Төрийн бодлого, үйл ажиллагаа, шийдвэр гаргах түвшинд иргэдийн оролцоог хангана.

2. Ажлын байрны зорилт: 
 • Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахиж, Төрийн үйлчилгээг    иргэдэд хүнд суртал, чирэгдэлгүй үйлчлэнэ.
 • Иргэдийг шаардлагатай мэдээ, мэдээллээр хангах замаар тэдний нийгэм дэх идэвхтэй оролцоог бий болгоно.
 • Иргэдийн бүтээлч санал, санаачлагыг дэмжих замаар Төрийн бодлого, үйл ажиллагаа, шийдвэр гаргах түвшинд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлнэ.
 • Хууль тогтоомж, дүрэм журам, Хурлын байгууллагаас баталсан шийдвэр, бодлого,  зорилтыг иргэд олон нийтэд шуурхай сурталчилах байнгын тогтолцоог бүрдүүлнэ.
 
3. Ажлын байрны гол үйл ажиллагаа:
 • Иргэдийг хууль тогтоомж, дүрэм журам, тооцоо судалгаа, мэдээ, тайлан, бусад шаардлагатай мэдээ, мэдээллээр хангах
 • Тухайн хорооноос УИХ, Нийслэл, дүүрэгт сонгогдсон гишүүд, Төлөөлөгчдийн иргэд, сонгогчидтой хийх уулзалт, хууль тогтоомж, нийтээр дагаж мөрдөх дүрэм журам, тогтоол шийдвэрийн төсөлд санал авах, цаг үеийн болон тулгамдсан асуудлаар хэлэлцүүлэг зохион байгуулах
 • Иргэдээс Хурал, Тэргүүлэгчид түүний Ажлын албанд хандсан өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийг хүлээн авах, хариуг шуурхай хүргэх замаар эргэх холбоотой ажиллах, хүндрэл, чирэгдэлгүй Төрийн үйлчилгээг үзүүлэх
 • Иргэдэд мэдлэг, мэдээлэл олгох сургалт, нийгмийн зорилтод бүлэг, танхимын дэргэдэх клубуудын үйл ажиллагаа зохицуулан зохион байгуулах
 • Улс, Нийслэл, дүүрэг орон нутгаас зохион байгуулсан аливаа үйл ажиллагаа, Хууль тогтоомж, дүрэм журам, тогтоол шийдвэрийг иргэд олон нийтэд сурталчилах
 • Дүүрэг, орон нутгаас зохион байгуулж буй үйл ажиллагаанд иргэдийн тэгш, жигд оролцоог хангах
 • Иргэдийн бүтээлч санал, санаачлагыг дэмжих, иргэдийн сайн дурын бүлгийн үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх олон талт арга хэмжээ зохион байгуулах
  А. ТАНИЛЦУУЛГА 
 1. Байгууллагыннэр: Чингэлтэй дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал
 2. Ажлын байрны нэр: 18-р хорооны Иргэний танхимын ажилтан
 3. Албан тушаалтны овог, нэр: Ганболд БАТБОЛД
 4. Боловсрол: Дээд
 5. Мэргэжил: Инженер, Төрийн удирдлага, Хүний нөөцийн менежер 
 6. Иргэний танхимын утасны дугаар: 11-357185
 7. Гар утасны дугаар: 93048551
 8. Цахим хаяг: mr_g.batbold@yahoo.com
 9. Facebook хаяг: Арваннаймдугаар хорооны иргэний танхим
 
Б.ЧИГ ҮҮРЭГ
 
1. Ажлын байрны зорилго: Хорооны Иргэний танхимын өдөр тутмын хэвийн үйл ажиллагааг хангах, Төрийн бодлого, үйл ажиллагаа, шийдвэр гаргах түвшинд иргэдийн оролцоог хангана.

2. Ажлын байрны зорилт: 
 • Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахиж, Төрийн үйлчилгээг    иргэдэд хүнд суртал, чирэгдэлгүй үйлчлэнэ.
 • Иргэдийг шаардлагатай мэдээ, мэдээллээр хангах замаар тэдний нийгэм дэх идэвхтэй оролцоог бий болгоно.
 • Иргэдийн бүтээлч санал, санаачлагыг дэмжих замаар Төрийн бодлого, үйл ажиллагаа, шийдвэр гаргах түвшинд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлнэ.
 • Хууль тогтоомж, дүрэм журам, Хурлын байгууллагаас баталсан шийдвэр, бодлого,  зорилтыг иргэд олон нийтэд шуурхай сурталчилах байнгын тогтолцоог бүрдүүлнэ.
 
3. Ажлын байрны гол үйл ажиллагаа:
 • Иргэдийг хууль тогтоомж, дүрэм журам, тооцоо судалгаа, мэдээ, тайлан, бусад шаардлагатай мэдээ, мэдээллээр хангах
 • Тухайн хорооноос УИХ, Нийслэл, дүүрэгт сонгогдсон гишүүд, Төлөөлөгчдийн иргэд, сонгогчидтой хийх уулзалт, хууль тогтоомж, нийтээр дагаж мөрдөх дүрэм журам, тогтоол шийдвэрийн төсөлд санал авах, цаг үеийн болон тулгамдсан асуудлаар хэлэлцүүлэг зохион байгуулах
 • Иргэдээс Хурал, Тэргүүлэгчид түүний Ажлын албанд хандсан өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийг хүлээн авах, хариуг шуурхай хүргэх замаар эргэх холбоотой ажиллах, хүндрэл, чирэгдэлгүй Төрийн үйлчилгээг үзүүлэх
 • Иргэдэд мэдлэг, мэдээлэл олгох сургалт, нийгмийн зорилтод бүлэг, танхимын дэргэдэх клубуудын үйл ажиллагаа зохицуулан зохион байгуулах
 • Улс, Нийслэл, дүүрэг орон нутгаас зохион байгуулсан аливаа үйл ажиллагаа, Хууль тогтоомж, дүрэм журам, тогтоол шийдвэрийг иргэд олон нийтэд сурталчилах
 • Дүүрэг, орон нутгаас зохион байгуулж буй үйл ажиллагаанд иргэдийн тэгш, жигд оролцоог хангах
 • Иргэдийн бүтээлч санал, санаачлагыг дэмжих, иргэдийн сайн дурын бүлгийн үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх олон талт арга хэмжээ зохион байгуулах
  А. ТАНИЛЦУУЛГА  
 1. Байгууллагыннэр: Чингэлтэй дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал
 2. Ажлын байрны нэр: 19-р хорооны Иргэний танхимын ажилтан
 3. Албан тушаалтны овог, нэр: Баатаржав АМАРЖАРГАЛ
 4. Боловсрол: Дээд
 5. Мэргэжил: Эрх зүйч    
 6. Иргэний танхимын утасны дугаар: 11-357196
 7. Гар утасны дугаар: 93040098
 8. Цахим хаяг: amraa.0421@yahoo.com
 9. Facebook хаяг: Арванесдүгээр хорооны иргэний танхим
 
Б.ЧИГ ҮҮРЭГ
 
1. Ажлын байрны зорилго: Хорооны Иргэний танхимын өдөр тутмын хэвийн үйл ажиллагааг хангах, Төрийн бодлого, үйл ажиллагаа, шийдвэр гаргах түвшинд иргэдийн оролцоог хангана.

2. Ажлын байрны зорилт: 
 • Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахиж, Төрийн үйлчилгээг    иргэдэд хүнд суртал, чирэгдэлгүй үйлчлэнэ.
 • Иргэдийг шаардлагатай мэдээ, мэдээллээр хангах замаар тэдний нийгэм дэх идэвхтэй оролцоог бий болгоно.
 • Иргэдийн бүтээлч санал, санаачлагыг дэмжих замаар Төрийн бодлого, үйл ажиллагаа, шийдвэр гаргах түвшинд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлнэ.
 • Хууль тогтоомж, дүрэм журам, Хурлын байгууллагаас баталсан шийдвэр, бодлого,  зорилтыг иргэд олон нийтэд шуурхай сурталчилах байнгын тогтолцоог бүрдүүлнэ.

3. Ажлын байрны гол үйл ажиллагаа:
 • Иргэдийг хууль тогтоомж, дүрэм журам, тооцоо судалгаа, мэдээ, тайлан, бусад шаардлагатай мэдээ, мэдээллээр хангах
 • Тухайн хорооноос УИХ, Нийслэл, дүүрэгт сонгогдсон гишүүд, Төлөөлөгчдийн иргэд, сонгогчидтой хийх уулзалт, хууль тогтоомж, нийтээр дагаж мөрдөх дүрэм журам, тогтоол шийдвэрийн төсөлд санал авах, цаг үеийн болон тулгамдсан асуудлаар хэлэлцүүлэг зохион байгуулах
 • Иргэдээс Хурал, Тэргүүлэгчид түүний Ажлын албанд хандсан өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийг хүлээн авах, хариуг шуурхай хүргэх замаар эргэх холбоотой ажиллах, хүндрэл, чирэгдэлгүй Төрийн үйлчилгээг үзүүлэх
 • Иргэдэд мэдлэг, мэдээлэл олгох сургалт, нийгмийн зорилтод бүлэг, танхимын дэргэдэх клубуудын үйл ажиллагаа зохицуулан зохион байгуулах
 • Улс, Нийслэл, дүүрэг орон нутгаас зохион байгуулсан аливаа үйл ажиллагаа, Хууль тогтоомж, дүрэм журам, тогтоол шийдвэрийг иргэд олон нийтэд сурталчилах
 • Дүүрэг, орон нутгаас зохион байгуулж буй үйл ажиллагаанд иргэдийн тэгш, жигд оролцоог хангах
 • Иргэдийн бүтээлч санал, санаачлагыг дэмжих, иргэдийн сайн дурын бүлгийн үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх олон талт арга хэмжээ зохион байгуулах
 
 

 

 

ТА KHURAL.MN –Д ЯМАР ЧИГЛЭЛИЙН МЭДЭЭ ОРУУЛАХ ХЭРЭГТЭЙ ГЭЖ ҮЗЭЖ БАЙНА ВЭ?

санал өгсөн: 154
76 / 49%
38 / 25%
18 / 12%
15 / 10%
7 / 5%