ХУРЛЫН ХОРООД

2014-11-29 22:05
ЭРХ ЗҮЙ, ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН АСУУДАЛ ЭРХЭЛСЭН ХОРОО
Бүрэлдэхүүн:
ХОРООНЫ  ДАРГА:  Ц.РЭНЦЭНДОРЖ
ГИШҮҮД:
 • Ц.ГАНБОЛД
 • Ч.ДЭЧИНГАЛСАН
 • Д.ЯДАМЖАВ
 • Б.БАТ-ИРЭЭДҮЙ
 • Б.БАТБААТАР
 • М.ЭРХЭМБАЯР
ХОРООНЫ НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА:  Г.СЭЛЭНГЭ

Эрхлэх асуудал:
 • Монгол улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлага, зохион байгуулалт, үйл ажиллагаа
 • Дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, Засаг дарга түүний Тамгын газар, харъяа хэлтэс албадын асуудал
 • Улсын Их Хурал, Ерөнхийлөгч, аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлгчдийн Хурлын сонгууль
 • Төрийн байгууллага
 • Хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг
 • Хууль тогтоомж, Хурлын шийдвэрийн хэрэгжилт, хяналт шалгалт
 • Эрх зүйн бодлого
 • Улс төрийн нам, сүм хийд, шашны байгууллагуудтай харилцах
 • Гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх бодлого
 • Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх бодлого
 • Эрх зүйн туслалцаа
 • Дүүргийн хөгжлийн хандлагыг тодорхойлох үндсэн чиглэл, хөтөлбөр, дэд хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилт
 • Гадаадын болон дотоодын байгууллагуудтай ажиллах хамтын ажиллагааны гэрээ, хэлцэл, бусад баримт бичиг
 • Орон нутгийн өмчийн удирдлага, зохицуулалт, хувчлалын бодлого
 • Орон нутгийн өмчийн ашиглалт, хадгалалт, хамгаалалт

ХУРЛЫН ХОРООНООС 2014 ОНД ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ
АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Зохион байгуулах үйл ажиллагааХугацааХариуцсан хорооХамтран ажиллах хэлтэс, албад
1
Гамшиг, аюул ослын байдал, цаашид хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, үзүүлэх сургалтанд хамрагдах1 улиралЭрх, зүй төрийн байгууллагын асуудал эрхэлсэн хорооОнцгой байдлын хэлтэс
2
Цахим засаглалыг дэмжих чиглэлээр хэрэгжүүлж буй ажилтай танилцах1 улиралЭрх, зүй төрийн байгууллагын асуудал эрхэлсэн хорооЗахиргаа хуулийн хэлтэс
3
Дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг архи согтууруулах ундаагаар үйлчилдэг газруудын үйл ажиллагаатай танилцах
2 улиралЭрх, зүй төрийн байгууллагын асуудал эрхэлсэн хорооГэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөл
4
Дүүргийн 2014 оны төсөвт нэмэлт өөрчлөлт оруулах төсөл2 улиралЭрх, зүй төрийн байгууллагын асуудал эрхэлсэн хорооЗасаг даргын
Тамгын газар
5
Хурлын хорооны нэрэмжит өдөрлөг зохион байгуулах2 улиралЭрх, зүй төрийн байгууллагын асуудал эрхэлсэн хорооЗасаг даргын
Тамгын газар
6
Дүүргийн эдийн засаг, нийгмийн 2015 оны зорилтын төсөл4 улиралЭрх, зүй төрийн байгууллагын асуудал эрхэлсэн хорооЗасаг даргын
Тамгын газар
7
Дүүргийн 2014 оны төсвийн гүйцэтгэл, 2015 оны төсвийн төсөл4 улиралЭрх, зүй төрийн байгууллагын асуудал эрхэлсэн хорооЗасаг даргын
Тамгын газар
8
Дүүргийн 2014 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, 2015 оны төлөвлөгөөний төсөл4 улиралЭрх, зүй төрийн байгууллагын асуудал эрхэлсэн хорооЗасаг даргын
Тамгын газар
НИЙГМИЙН БОДЛОГЫН АСУУДАЛ ЭРХЭЛСЭН ХОРОО
Бүрэлдэхүүн:
ХОРООНЫ ДАРГА: Ү.ТЭГШБААТАР
ГИШҮҮД:     
 • Ц.СОДХҮҮ
 • Ч.ДЭЧИНГАЛСАН
 • Ё.ОТГОНБАЯР
 • В.ХҮРЭЛБААТАР
 • Л.БАЯРСАЙХАН
 • С.МӨНГӨНСАР
ХОРООНЫ НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА: Б.ГҮЖИН

Эрхлэх асуудал:
 • Хүн амын эрүүл мэнд, нийтийн биеийн тамир, спорт;
 • Боловсрол;
 • Соёл урлаг;
 • Шинжлэх ухаан;
 • Хүн ам зүйн бодлого, зохицуулалт;
 • Нийгмийн хамгааллын бодлого, үйл ажиллагаа;
 • Нийгмийндаатгал, эрүүл мэндийн даатгалын үйл ажиллагаа;
 • Хөдөлмөр эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаа, хөдөлмөр хамгаалал;
 • Ахмадын бодлого, дүүргийн ахмадын хорооны үйл ажиллагаа;
 • Хүүхэд, залуучууд, эмэгтэйчүүдийн бодлого, үйл ажиллагаа;

ХУРЛЫН ХОРООНООС 2014 ОНД ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ
АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Зохион байгуулах үйл ажиллагааХугацааХариуцсан хорооХамтран ажиллах хэлтэс, албад
1
Гамшиг, аюул ослын байдал, цаашид хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, үзүүлэх сургалтанд хамрагдах1 улиралНийгмийн бодлогын асуудал эрхэлсэн хорооОнцгой байдлын хэлтэс
2
Дүүргийн 2014 оны төсөвт нэмэлт өөрчлөлт оруулах төсөл2 улиралНийгмийн бодлогын асуудал эрхэлсэн хорооЗасаг даргын
Тамгын газар
3
Ахмадын хорооны үйл ажиллагаатай танилцах3 улиралНийгмийн бодлогын асуудал эрхэлсэн хорооАхмадын хороо
4
Эрүүл мэндийн нэгдэл, өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийн үйл ажиллагаа танилцах3 улиралНийгмийн бодлогын асуудал эрхэлсэн хорооЭрүүл мэндийн нэгдэл
5
Дүүргийн эдийн засаг, нийгмийн 2015 оны зорилтын төсөл4 улиралНийгмийн бодлогын асуудал эрхэлсэн хорооЗасаг даргын
Тамгын газар
6
Дүүргийн 2014 оны төсвийн гүйцэтгэл, 2015 оны төсвийн төсөл4 улиралНийгмийн бодлогын асуудал эрхэлсэн хорооЗасаг даргын
Тамгын газар
7
Дүүргийн 2014 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, 2015 оны төлөвлөгөөний төсөл4 улиралНийгмийн бодлогын асуудал эрхэлсэн хорооЗасаг даргын
Тамгын газар
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, ЭКОЛОГИЙН АСУУДАЛ ЭРХЭЛСЭН ХОРОО
Бүрэлдэхүүн:
ХОРООНЫ ДАРГА:   Л.ДАВИЙЧОМБО
ГИШҮҮД:            
 • С.ЭНХТАЙВАН
 • Ё.ОТГОНБАЯР
 • П.БАТБАЯР
 • Ц.ЭНХЖАРГАЛ
 • Б.АМАРТҮВШИН
 • А.АЛТАНХУЯГ
ХОРООНЫ НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА: Б.ӨНӨРБАТ
Эрхлэх асуудал
 • Байгаль орчин, экологийн асуудал, хууль тогтоомжийн хэрэгжилт
 • Орон нутгийн тусгай хамгаалалтын газар
 • Ногоон бүсийн газар нутгийн ашиглах, эзэмшүүлэх, хамгаалах асуудал
 • Байгаль орчны хяналт
 • Агаар, хөрсний бохирдол
 • Усны бодлого, гол мөрөн, булаг шандны хамгаалалтын дэглэм
 • Ногоон байгууламж, цэцэрлэгжүүлэлт
 • Хог хаягдлын менежмент

ХУРЛЫН ХОРООНООС 2014 ОНД ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ
АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Зохион байгуулах үйл ажиллагааХугацааХариуцсан хорооХамтран ажиллах хэлтэс, албад
1
Гамшиг, аюул ослын байдал, цаашид хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, үзүүлэх сургалтанд хамрагдах1 улиралБайгаль орчин, экологийн асуудал эрхэлсэн хорооОнцгой байдлын хэлтэс
2
Нийтийн эзэмшлийн гудамж, талбайн арчлалт, зам засвар, ногоон байгууламжийн ажлын явц, байдалтай танилцах2 улиралБайгаль орчин, экологийн асуудал эрхэлсэн хорооДэд бүтэц, тохижилтын хэлтэс


3
Хог хаягдлын менежмент, ТҮК-ий үйл ажиллагаатай танилцах2 улиралБайгаль орчин, экологийн асуудал эрхэлсэн хорооДэд бүтэц, тохижилтын хэлтэс


4
Дүүргийн 2014 оны төсөвт нэмэлт өөрчлөлт оруулах төсөл2 улиралБайгаль орчин, экологийн асуудал эрхэлсэн хорооЗасаг даргын
Тамгын газар


5
Дүүргийн эдийн засаг, нийгмийн 2015 оны зорилтын төсөл4 улиралБайгаль орчин, экологийн асуудал эрхэлсэн хорооЗасаг даргын
Тамгын газар
6
Дүүргийн 2014 оны төсвийн гүйцэтгэл, 2015 оны төсвийн төсөл4 улиралБайгаль орчин, экологийн асуудал эрхэлсэн хорооЗасаг даргын
Тамгын газар
7
Дүүргийн 2014 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, 2015 оны төлөвлөгөөний төсөл4 улиралБайгаль орчин, экологийн асуудал эрхэлсэн хорооЗасаг даргын
Тамгын газар
ЭДИЙН ЗАСАГ ТӨСӨВ, САНХҮҮГИЙН АСУУДАЛ ЭРХЭЛСЭН ХОРОО
Бүрэлдэхүүн:
ХОРООНЫ  ДАРГА: Л.БАЯРСАЙХАН
ГИШҮҮД:
 • Н.ОЮУНГЭРЭЛ
 • Ж.ЧИМЭДЦОГЗОЛ
 • С.ЭНХТАЙВАН
 • Л.ЭНХТУЯА
 • Б.АМАРТҮВШИН
 • Б.БАТХУЯГ
ХОРООНЫ НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА: Э.АНХТУЯА

Эрхлэх асуудал:
 • Дүүргийн Татварын орлогын бүрдүүлэлт, эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх боломж, энэ    талаар гарсан хууль тогтоомжийн хэрэгжилт;
 • Төсвийн болон төрийн өмчийн байгууллагуудын санхүү, бүртгэлийн хөтлөлт, хуваарилагдсан төсвийн зарцуулалтын байдал;
 • Дүүргийн төсөв төсвийн орлого, зарлага, гүйцэтгэлийн тайлан;
 • Дүүргийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх хөтөлбөр, чиглэл, зорилтын үндэслэл, хэтийн төлөв, үр дүн;
 • Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө, түүний хэрэгжилт;
 • Орон нутгийн хөгжлийн сан;
 • Орон нутгийн нийтийн зориулалттай өмчийн эд хөрөнгийн эзэмшилт, эд хөрөнгийн түрээслэлт;

ХУРЛЫН ХОРООНООС 2014 ОНД ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ
АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ


Зохион байгуулах үйл ажиллагааХугацааХариуцсан хорооХамтран ажиллах хэлтэс, албад
1
Нийслэл, дүүргийн төсвөөр 2014 онд хэрэгжих хөрөнгө оруулалт, төсөл арга хэмжээний бэлтгэл ажлын явцын мэдээлэл1 улиралЭдийн засаг, төсөв, санхүүгийн асуудал эрхэлсэн хорооСанхүү, Төрийн сангийн хэлтэс
2
Гамшиг, аюул ослын байдал, цаашид хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, үзүүлэх сургалтанд хамрагдах2 улиралЭдийн засаг, төсөв, санхүүгийн асуудал эрхэлсэн хорооОнцгой байдлын хэлтэс
3
Дүүргийн 2014 оны төсөвт нэмэлт өөрчлөлт оруулах төсөл2 улиралЭдийн засаг, төсөв, санхүүгийн асуудал эрхэлсэн хорооЗасаг даргын
Тамгын газар


4
Дүүргийн эдийн засаг, нийгмийн 2015 оны зорилтын төсөл4 улиралЭдийн засаг, төсөв, санхүүгийн асуудал эрхэлсэн хорооЗасаг даргын
Тамгын газар


5
Дүүргийн 2014 оны төсвийн гүйцэтгэл, 2015 оны төсвийн төсөл4 улиралЭдийн засаг, төсөв, санхүүгийн асуудал эрхэлсэн хорооЗасаг даргын
Тамгын газар
6
Дүүргийн 2014 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, 2015 оны төлөвлөгөөний төсөл4 улиралЭдийн засаг, төсөв, санхүүгийн асуудал эрхэлсэн хорооЗасаг даргын
Тамгын газар
ДЭД БҮТЭЦ, ТОХИЖИЛТ, ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭ, ГЭР ХОРООЛЛЫН
 ХӨГЖЛИЙН АСУУДАЛ ЭРХЭЛСЭН ХОРОО
Бүрэлдэхүүн:
ХОРООНЫ  ДАРГА: Д.АЛТАНХУЯГ
ГИШҮҮД:
 • Ж.ОЮУНЦЭЦЭГ
 • Ц.БУГАСҮРЭН   
 • Ц.ДУЛАМЖАВ
 • Ц.ЭРДЭНЭБАЯР
 • П.БАТБАЯР
 • Ц.ОТГОНБААТАР
ХОРООНЫ НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА: Н.ЯНЖИНЛХАМ

Эрхлэх асуудал:
 • Барилга хот байгуулалт;
 • Дэд бүтэц, зам, талбайн тохижилт;
 • Хүнсний болон хөнгөн үйлдвэрлэлийн бодлого;
 • Хүнсний  бүтээгдэхүүний хяналт, тэдгээрийн аюулгүй байдал;
 • Гэр хорооллын хөгжлийн бодлого, төсөл, хөтөлбөр;
 • Хороо хөгжүүлэх бодлоготой холбоотойгоор хэрэгжих гадаад орны болон олон улсын байгууллагын зээл тусламжийн асуудал;
 • Үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, хөрөнгө оруулалтыг дэмжих бодлого;
 • Шударга бус өрсөлдөөнийг хязгаарлах бодлого;
 • Жижиг, дунд үйлдвэрлэл эрхлэлтийг дэмжих бодлого;
 • Эрчим хүч, гэрэлтүүлэг.
 • Зам, нийтийн тээвэр, шуудан, харилцаа холбоо;
 • Орон сууц, нийтийн аж ахуй;
 • Тохижилт, цэвэрлэгээ

ХУРЛЫН ХОРООНООС 2014 ОНД ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ
АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ


Зохион байгуулах үйл ажиллагааХугацааХариуцсан хорооХамтран ажиллах хэлтэс, албад
1
Гамшиг, аюул ослын байдал, цаашид хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, үзүүлэх сургалтанд хамрагдах1 улиралДэд бүтэц, тохижилт, үйлдвэрлэл, үйлчилгээний асуудал эрхэлсэн хорооОнцгой байдлын хэлтэс
2
Дүүргийн 2014 оны төсөвт нэмэлт өөрчлөлт оруулах төсөл2 улиралДэд бүтэц, тохижилт, үйлдвэрлэл, үйлчилгээний асуудал эрхэлсэн хорооЗасаг даргын
Тамгын газар
3
Сургууль, цэцэрлэг, эмнэлэг, хороодын байранд хийгдэж байгаа засварын ажлын явц, өвөлжилтийн бэлтгэл ажилтай танилцах3 улиралДэд бүтэц, тохижилт, үйлдвэрлэл, үйлчилгээний асуудал эрхэлсэн хорооДэд бүтэц, тохижилтын хэлтэс


4
“Чингэлтэй дүүргийн жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих Бизнес инкубатор төв”-ийн үйл ажиллагаатай танилцах3 улиралДэд бүтэц, тохижилт, үйлдвэрлэл, үйлчилгээний асуудал эрхэлсэн хорооЧингэлтэй дүүргийн жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих Бизнес инкубатор төв
5
Дүүргийн эдийн засаг, нийгмийн 2015 оны зорилтын төсөл4 улиралДэд бүтэц, тохижилт, үйлдвэрлэл, үйлчилгээний асуудал эрхэлсэн хорооЗасаг даргын
Тамгын газар
6
Дүүргийн 2014 оны төсвийн гүйцэтгэл, 2015 оны төсвийн төсөл4 улиралДэд бүтэц, тохижилт, үйлдвэрлэл, үйлчилгээний асуудал эрхэлсэн хорооЗасаг даргын
Тамгын газар
7
Дүүргийн 2014 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, 2015 оны төлөвлөгөөний төсөл4 улиралДэд бүтэц, тохижилт, үйлдвэрлэл, үйлчилгээний асуудал эрхэлсэн хорооЗасаг даргын
Тамгын газар
ТӨСВИЙН ЗАРЦУУЛАЛТЫН ХЯНАЛТЫН ХОРОО
Бүрэлдэхүүн:
ХОРООНЫ  ДАРГА:  Б.БАТБААТАР
ГИШҮҮД:
 • Ч.БУЯНЖАРГАЛ
 • Д.ОТГОНБААТАР    
 • Ж.ЛХАГВАСҮРЭН
 • Д.АЛТАНХУЯГ
 • С.МӨНГӨНСАР
 • Л.ЭНХТУЯА
ХОРООНЫ НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА: Ц.ХОНГОР

Эрхлэх асуудал:
 • Дүүргийн төсвийн зарцуулалт,  түүний гүйцэтгэл;
 • Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгийн зарцуулалт, гүйцэтгэл;
 • Хөрөнгөоруулалтынтөлөвлөгөөнийхэрэгжилт;
 • Ороннутгийнөмчийнэдхөрөнгийнэзэмшилт, ашиглалт, захиранзарцуулалт;
 • Гадаад, дотоодын  хөрөнгөоруулалт, зээлтусламжийнүрашиг, үрнөлөө;
 • Худалданавахажиллагаанытөлөвлөлт, гүйцэтгэл, үрдүн;
 • Дотоодаудитынүйлажиллагаа

ХУРЛЫН ХОРООНООС 2014 ОНД ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ
АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ


Зохион байгуулах үйл ажиллагааХугацааХариуцсан хорооХамтран ажиллах хэлтэс, албад
1
Гамшиг, аюул ослын байдал, цаашид хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, үзүүлэх сургалтанд хамрагдах2 улиралТөсвийн зарцуулалтын хяналтын асуудал эрхэлсэн хорооОнцгой байдлын хэлтэс
2
Дүүргийн 2014 оны төсөвт нэмэлт өөрчлөлт оруулах төсөл2 улиралТөсвийн зарцуулалтын хяналтын асуудал эрхэлсэн хорооЗасаг даргын
Тамгын газар


3
Хөрөнгө оруулалт, орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдэж байгаа ажлуудын явц байдалтай танилцах2,4 улиралТөсвийн зарцуулалтын хяналтын асуудал эрхэлсэн хорооСанхүү, Төрийн сангийн хэлтэс
4
Дүүргийн эдийн засаг, нийгмийн 2015 оны зорилтын төсөл4 улиралТөсвийн зарцуулалтын хяналтын асуудал эрхэлсэн хорооЗасаг даргын
Тамгын газар


5
Дүүргийн 2014 оны төсвийн гүйцэтгэл, 2015 оны төсвийн төсөл4 улиралТөсвийн зарцуулалтын хяналтын асуудал эрхэлсэн хорооЗасаг даргын
Тамгын газар
6
Дүүргийн 2014 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, 2015 оны төлөвлөгөөний төсөл4 улиралТөсвийн зарцуулалтын хяналтын асуудал эрхэлсэн хорооЗасаг даргын
Тамгын газар
ИРГЭНИЙ ОРОЛЦОО САНАЛ ХҮСЭЛТИЙН ХОРОО
Бүрэлдэхүүн:
ХОРООНЫ  ДАРГА: Ч.БОЛОРМАА
ГИШҮҮД :
 • Д.БАТ-ЭРДЭНЭ
 • Б.САРАНГОО       
 • Ц.ЭРДЭНЭБАЯР
 • Б.БАТХУЯГ
 • Ц.ГАНБОЛД
 • Ц.ЭНХЖАРГАЛ
ХОРООНЫ НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА: Ч.ЭНХЧИМЭГ

Эрхлэх асуудал:
 • Төрийн үйл ажиллагаанд иргэдийн оролцоог хангах бодлого;
 • Иргэдээс ирүүлсэн санал, хүсэлтийн шийдвэрлэлт, хяналт;
 • Төрд тавих иргэдийн хяналтын тогтолцоог сайжруулах, дэмжих бодлого;
 • Иргэнийтанхимынүйлажиллагаа;
 • Төр, иргэнийхамтынажиллагаа;
 • Иргэдсонгогчдындундхийхсургалт, сурталчилгаа;
 • Саналасуулга, олоннийтийнсанаабодлынтандансудалгаа
 • ХороодынИргэдийннийтийнХурлынүйлажиллагаа;
 • ХурлынТөлөөлөгчдийнИргэдтэйхийхуулзалт, хэлэлцүүлэг;
 • Ороннутгийнхөгжлийнсангийнхөрөнгийгтөлөвлөх, зарцуулахадиргэдийноролцоо.
 • Иргэнийнийгмийнболонтөрийнбусбайгууллагуудтайхарилцах;

ХУРЛЫН ХОРООНООС 2014 ОНД ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ
АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ


Зохион байгуулах үйл ажиллагааХугацааХариуцсан хорооХамтран ажиллах хэлтэс, албад
1
Иргэний танхим байгуулах ажлын эхлэл, хэрэгжүүлж буй ажилтай танилцах1 улиралИргэдийн оролцоо, санал хүсэлтийн хорооЗахиргаа, хуулийн хэлтэс
2
Гамшиг, аюул ослын байдал, цаашид хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, үзүүлэх сургалтанд хамрагдах2 улиралИргэдийн оролцоо, санал хүсэлтийн хорооОнцгой байдлын хэлтэс
3
Дүүргийн 2014 оны төсөвт нэмэлт өөрчлөлт оруулах төсөл2 улиралИргэдийн оролцоо, санал хүсэлтийн хороо
4
Дүүргийн эдийн засаг, нийгмийн 2015 оны зорилтын төсөл4 улиралТөсвийн зарцуулалтын хяналтын асуудал эрхэлсэн хорооЗасаг даргын
Тамгын газар


5
Дүүргийн 2014 оны төсвийн гүйцэтгэл, 2015 оны төсвийн төсөл4 улиралТөсвийн зарцуулалтын хяналтын асуудал эрхэлсэн хорооЗасаг даргын
Тамгын газар
6
Дүүргийн 2014 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, 2015 оны төлөвлөгөөний төсөл4 улиралТөсвийн зарцуулалтын хяналтын асуудал эрхэлсэн хорооЗасаг даргын
Тамгын газар

2014-11-29 22:05

Сэтгэгдэл ачааллаж байна ..