ХУРЛЫН ХОРООД

2014-11-29 22:05
ЭРХ ЗҮЙ, НУТГИЙН УДИРДЛАГЫН ХОРОО
Бүрэлдэхүүн: 

Дарга:            Д.Ядамжав

Гишүүд:         Д.Мөнхтөр

Д.Баянбат

З.Бямбажав

            Л.Ариунтуяа

Ц.Бугасүрэн

Д.Мөнхчулуун

А. Эрх зүйн бодлого, хууль тогтоомж, Хурлын шийдвэрийн хэрэгжилт, хяналт шалгалт

Б. Дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, Засаг дарга, Тамгын газар, хороо, харьяа хэлтэс, албадын удирдлага, зохион байгуулалт, үйл ажиллагаа

В. Гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх бодлого, үйл  ажиллагаа

Г.  Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх бодлого, үйл ажиллагаа

Д.  Улс төрийн нам, сүм хийд шашны байгуулагатай харилцах асуудал

Е.  Хөрөнгө оролгын мэдүүлэг гаргах, хадгалах асуудал

Ё. Дүүргийн гадаад харилцаа, хамтын ажиллагаа бодлого, үйл ажиллагаа


ЭДИЙН ЗАСАГ, ТӨСВИЙН ХОРОО

Бүрэлдэхүүн: 


Дарга:             Н.Оюунцэцэг

Гишүүд:         Д.Мөнхбат

 Л.Баярсайхан

Б.Батхуяг 

Д.Бат-Эрдэнэ

Н.Сайнболд

Ц.Бугасүрэн

А. Дүүргийн төсөв, санхүү, татварын бодлого, үйл ажиллагаа

Б.  Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө

В. Орон нутийн хөгжлийн сан

Г. Татварын орлогын бүрдүүлэлт, эх үүсгэвэрийг нэмэгдүүлэх боломж, энэ талаар гарсан хууль тогтоомжийн хэрэгжилт

Д. Дүүргийн хөгжлийн хандлагыг тодорхойлох үндсэн чиглэл, төсөл хөтөлбөрийн хэрэгжилт

Е. Гадаадын хөрөнгө оруулалт, зээл, тусламжийн бодлого

Ё. Орон нутгийн өмч, газрын харилцааны бодлого, удирдлага, зохицуулалт

Ж. Орон нутгийн өмчийн ашиглалт, хадгалалт, хамгаалалт


ТӨСВИЙН ЗАРЦУУЛАЛТЫН ХЯНАЛТЫН ХОРОО

Бүрэлдэхүүн: 


Дарга:            С.Мөнгөнсар

Гишүүд:         Ж.Лхагвасүрэн

 Б.Батхуяг

С.Энхтайван

С.Отгонсүрэн

Ш.Батсүрэн

О.Есөнтөмөр

Нарийн бичгийн дарга: Б.Мядагмаа

Эрхлэх асуудал: 

А.  Дүүргийн төсвийн зарцуулалт, түүний гүйцэтгэл

Б. Дүүргийн төсөв, санхүү, татварын бодлого, үйл ажиллагаа

В. Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгийн зарцуулалт, гүйцэтгэл

Г. Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт

Д. Орон нутгийн өмчийн эд хөрөнгийг эзэмжилт, ашиглалт, захиран зарцуулалт

Е. Гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулалт, зээл тусламжийн үр ашиг, үр нөлөө

Ё.  Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөлт, гүйцэтгэл, үр дүн

Ж. Дотоод аудитын үйл ажиллагаа

НОГООН ХӨГЖИЛ, ГАЗРЫН ХАРИЛЦААНЫ ХОРОО

Бүрэлдэхүүн: 

Дарга:            Б.Цогзолмаа

Гишүүд:         Г.Бадамгарав

В.Хүрэлбаатар

О.Цэнддорж

Н.Оюунгэрэл

Д.Ядамжав

Д.Баянбат

Нарийн бичгийн дарга: Б.Өнөрбат

Эрхлэх асуудал: 


А. Байгаль орчин, экологийн асуудал, хууль тогтоомжийн хэрэгжилт

Б. Орон нутгийн тусгай хамгаалалтай газар

В. Ногоон бүсийн газар нутгийг ашиглах, эзмшүүлэх, хамгаалах асуудал

Г. Байгаль орчны хяналт

Д. Агаар, хөрсний бохирдол, тохижилт орчны цэвэрлэгээ

Е. Усны бодлого, гол мөрөн, булаг шандны хамгаалалтын дэглэм

Ё. Ногоон байгууламж, цэцэрлэгжүүлэлт

Ж. Хог хаягдлын менежмент

З. Газрын тухай хуулийн хэрэгжилт

И. Газар ашиглах, эзмшүүлэх,өмчлөлийн тухай


ХОТ БАЙГУУЛАЛТ, ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭ, ГЭР ХОРООЛЛЫН ХӨГЖЛИЙН ХОРОО

Бүрэлдэхүүн: 

Дарга:            Б.Насанбат

Гишүүд:         Ц.Дуламжав

Б.Мөнхбат

Д. Отгонбаатар

Ч.Болормаа

Т.Идэрцагаан

Ш.Батсүрэн

Нарийн бичгийн дарга: Н.Янжинлхам

Эрхлэх асуудал: 

А. Барилга хот байгуулалт

Б. Дэд бүтэц, зам, талбайн тохижилт

В. Хүнсний болон хөнгөн үйлдвэрийн бодлого

Г. Хүсний бүтээгдэхүүний хяналт, тэдгээрийн аюулгүй байдал

Д. Гэр хорооллын хөгжлийн бодлого, төсөл хөтөлбөр

Е. Хороо хөгжүүлэх бодлоготой холбоотойгоор хэрэгжих гадаад орны болон олон улсын байгууллагын зээл тусламжийн асуудал

Ё. Үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, хөрөнгө оруулалтыг дэмжих бодлого

Ж. Шударга бус өрсөлдөөнийг хязгаарлах бодлого

З. Жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх бодлого

И. Эрчим хүч, гэрэлтүүлэг

Й. Зам, нийтийн тээвэр, шуудан, харилцаа холбоо

К. Орон сууц, нийтийн аж ахуй

Л. Тохижилт, цэвэрлэгээ


НИЙГМИЙН ХӨГЖЛИЙН ХОРОО

Бүрэлдэхүүн: 


Дарга:            Г.Бадамгарав

Гишүүд:         Д.Нэмэхбат

Ж.Чимэдцогзол

О.Есөнтөмөр

Б.Насанбат

Ж.Алтантуул

С.Мөнгөнсар

Нарийн бичгийн дарга: Б.Отгонгэрэл

Эрхлэх асуудал: 

А. Хүн амын эрүүл мэнд, нийтийн биеийн тамир, спорт

Б. Боловсрол

В. Соёл урлаг

Г. Шинжлэх ухаан

Д. Хүн ам зүйн бодлого, зохицуулалт

Е. Нийгмийн хамгааллын бодлого, үйл ажиллагаа

Ё. Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын үйл ажиллагаа

Ж. Хөдөлмөр эрхлэлт, хөдөлмөрийн харицаа, хөдөлмөр хамгаалал

З. Ахмадын бодлого, дүүргийн ахмадын хорооны үйл ажиллагаа

И. Хүүхэд, залуучууд, эмэгтэйчүүдийн бодлого, үйл ажиллагаа


ЁС ЗҮЙ, ӨРГӨДЛИЙН ХОРОО

Бүрэлдэхүүн: 

Дарга:            Л.Ариунтуяа

Гишүүд:         Х.Алтаншагай

Д. Мөнхтөр

С.Амарбаясгалан

З.Бямбажав

Д.Нэмэхбат

Д.Мөнхчулуун

Нарийн бичгийн дарга: Н.Уянга

Эрхлэх асуудал: 

А. Иргэдээс ирүүлсэн санал хүсэлт, өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт, хяналт

Б. Иргэний танхимын үйл ажиллагаа

В. Санал асуулга, олон нийтийн санаа бодлын тандалт судалгаа

Г. Хурлын хуралдааны дэгийн биелэлт

Д.Хурлын Төлөөлөгч хөрөнгө орлогын мэдлүүлэгээ хугацаа хоцроосон эсвэл мэдүүлээгүй бол холбогдох эрх бүхий байгууллагын шаардлагаар

Е. Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийн хэрэгжилтэд хяналт тавих

Ё. Дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Төлөөлөгчийн ёс зүйн дүрмийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, хяналт тавих


      Чингэлтэй дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн

   Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2017 оны 01 дүгээр сарын 13-ны

 өдрийн 02 дугаар тогтоолын хоёрдугаар хавсралт


ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ХОРООДООС

 2017 ОНД ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

 

Зохион байгуулах үйл ажиллагаа

Хугацаа

Хамтран ажиллах хэлтэс, албад

НЭГ. ЭРХ ЗҮЙ,  НУТГИЙН УДИРДЛАГЫН ХОРОО

1

“Хүний нөөц, Нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр” батлахад санал өгөх,  хэрэгжилтийн  явцтай танилцах

2, 9 дүгээр сард

Засаг даргын Тамгын газрын

Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс

2

Засаг даргын Тамгын газрын ТЗУХ, ХБТХАХ, СТСХ, НХХ, ЦШ, ХХҮХ, ТНАА хэлтсийн үйл ажиллагаатай танилцах

2 дугаар

 сард

 Засаг даргын Тамгын газрын хэлтэс

3

“Хяналтын зөвлөл”-ийн ажиллах журмын төсөлтэй танилцаж,  санал дүгнэлт гаргах

2 дугаар

сард

Хурлын Ажлын алба

4

Дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх Хүүхдийн номын өргөө ОНӨААНҮГ, МХХ, ОБХ, Улсын бүртгэлийн хэлтэс, Цагдаагийн 1, 2 дугаар хэлтэс, Замын цагдаагийн хэлтэс, албадын үйл ажиллагаатай танилцах

5 дугаар

сард

Дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх харьяа хэлтэс, алба

5

“Гамшиг эрсдэлийг Олон нийтийн оролцоотой бууруулах, гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх” дэд хөтөлбөр батлах, хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн явцтай танилцах

2, 11 дүгээр сард

Дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх Онцгой байдлын хэлтэс

6

Дүүргийн нийгэм, эдийн засийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн 2017 оны хэрэгжилтийн явц, байдал /харьяалах асуудлаар/

12 дугаар

сард

Засаг даргын Тамгын газрын

Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс

ХОЁР. НИЙГМИЙН ХӨГЖЛИЙН ХОРОО

1

Эрүүл мэнд-2020  хөтөлбөр батлахад саналаа өгөх, хэрэгжилтийн явцтай танилцах

2, 10 дугаар

 сард

Засаг даргын Тамгын газрын

Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс

Эрүүл мэндийн нэгдэл

2

Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтсийн үйл ажиллагаа, цаашдын зорилт

1 дүгээр

сард

Засаг даргын дэргэдэх Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтэс

3

“Жаргалтай гэр бүл”-ийн хөтөлбөр батлахад саналаа өгөх, хэрэгжилтийн явцтай танилцах

2, 10 дугаар

 сард

Засаг даргын Тамгын газрын

 Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс

4

“Хотын иргэн-Хотын соёл” хөтөлбөр батлахад саналаа өгөх,   хэрэгжилтийн явцтай танилцах

2,11 дүгээр

 сард

Засаг даргын Тамгын газрын

Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс

5

“Хамтдаа хөгжье” хөтөлбөр батлахад саналаа өгөх,   хэрэгжилтийн явцтай танилцах

2, 11 дүгээр

 сард

Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс, Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс, Хүнс, худалдаа үйлчилгээний хэлтэс

6

Дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх Хөдөлмөр, халамжийн  үйлчилгээний хэлтэс, Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын хэлтэс, Боловсролын хэлтсийн үйл ажиллагаатай танилцах 

1 дүгээр

сард

Дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх

хэлтэс алба

7

Дүүргийн Эрүүл мэндийн нэгдэл болон Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийн үйл ажиллагаатай танилцах

2 дугаар

 сард

Дүүргийн Эрүүл мэндийн нэгдэл

Дүүргийн 1-19 дүгээр хорооны

Өрхийн эрүүл мэндийн төв

8

Эмнэлэгийн хөдөлмөр магадлах комиссын үйл ажиллагаатай танилцах

3 дугаар

сард

Дүүргийн Эрүүл мэндийн нэгдэл

9

Ерөнхий боловсролын сургуулиудын үйл ажиллагаатай танилцах

3 дугаар

сард

Боловсролын хэлтэс

Дүүргийн ЕБС-иуд

10

Цэцэрлэгүүдийн үйл ажиллагаатай танилцах

4 дүгээр

 сард

Боловсролын хэлтэс

Дүүргийн 1-19 Хороодын цэцэрлэг

11

Бизнес-Форум уулзалт зохион байгуулах

4 дүгээр

сард

Төрийн болон Төрийн бус байгууллага

12

Хороодын нийгмийн ажилтан, халамжийн мэргэжилтнүүдтэй уулзалт зохион байгуулах

5 дугаар

сард

ЗДТГ-ын  Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс,

Засаг даргын дэргэдэх Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтэс

13

Дүүргийн нийгэм, эдийн засийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн 2017 оны хэрэгжилтийн явц, байдал /харьяалах асуудлаар/

12 дугаар

 сард

Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар

ГУРАВ. НОГООН ХӨГЖИЛ, ГАЗРЫН ХАРИЛЦААНЫ  ХОРОО

1

“Ногоон дүүрэг” хөтөлбөр батлахад саналаа өгөх, хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн явцтай танилцах

1, 9 дүгээр сард

Засаг даргын Тамгын газрын

Тохижилт, нийтийн аж ахуйн хэлтэс

2

Агаарын бохирдолыг бууруулах ажлын явц, цаашид авч  хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

9 дүгээр

сард

Засаг даргын Тамгын газрын

Тохижилт, нийтийн аж ахуйн хэлтэс

3

Хороодын газрын зөрчлийн талаар холбогдох ажлын хэсэгтэй хамтран ажиллах

2, 9 дүгээр сард

Засаг даргын дэргэдэх

 Газрын алба

4

Дүүргийн газар зохион байгуулалтын  2017 оны  төлөвлөгөөний хэрэгжилт, 2018 оны төлөвлөгөөний төсөл

6, 12 дугаар сард

Засаг даргын дэргэдэх

Газрын алба

5

Хороодын хилийн цэсийг тодорхой болгоход хяналт тавих

3, 9  дүгээр сард

Засаг даргын дэргэдэх

 Газрын алба

6

Чингэлтэй хайрханы “Эрдмийн цэцэрлэгт хүрээлэн”-ийн тохижилтын ажилд  хяналт тавих

6, 9 дүгээр сард

Засаг даргын Тамгын газрын

Тохижилт, нийтийн аж ахуйн хэлтэс

7

Дүүргийн нийгэм, эдийн засийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн 2017 оны хэрэгжилтийн явц, байдал /харьяалах асуудлаар/

12 дугаар

 сард

Засаг даргын Тамгын газар

ДӨРӨВ. ХОТ БАЙГУУЛАЛТ, ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭ, ГЭР ХОРООЛЛЫН ХӨГЖЛИЙН  ХОРОО

1

Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Тохижилт, нийтийн аж ахуйн хэлтэс, Тохижилт  үйлчилгээний компани, “Соён дрийм ХХК”, “Наашаа трейд” ХХК-ний үйл ажиллагаатай танилцах

1 дүгээр

сард

Тамгын газар болон

Холбогдох байгууллага

2

Нийслэлд 2017 онд Хот байгуулалт, үйлдвэр үйлчилгээ, гэр хорооллын хөгжлийн чиглэлээр хэрэгжих хөтөлбөртэй танилцах

2 дугаар

сард

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Чингэлтэй дүүргийн ЗДТГ

3

Нийслэл, дүүргүүдийн  Хот байгуулалт,  үйлдвэрлэл үйлчилгээ, гэр хорооллын хөгжлийн чиглэлийн Хурлын хороодтой туршлага солилцох уулзалт зохион байгуулах

3 дугаар

сард

Нийслэлийн ИТХ, Бусад дүүргүүдийн ИТХ

4

Дүүргийн 2017-2018 оны өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын төлөвлөгөөний хэрэгжилт

9 дүгээр

 сард

Засаг даргын Тамгын газрын

Тохижилт, нийтийн аж ахуйн хэлтэс

5

Нээлттэй хаалганы өдөрлөг зохион байгуулах

5 дугаар

 сард

Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын харьяа хэлтэс алба

6

“Чингэлтэйд үйлдвэрлэв” хөтөлбөр батлахад саналаа өгөх,   хэрэгжилтийн явцтай танилцах

3,11 дүгээр сард

Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, худалдаа үйлчилгээний хэлтэс

7

“Хамтдаа хөгжье” хөтөлбөр батлахад саналаа өгөх,  хэрэгжилтийн явцтай танилцах

2, 11 дүгээр сард

Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс, Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс, Хүнс, худалдаа үйлчилгээний хэлтэс

8

Дүүргийн нийгэм, эдийн засийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн 2017 оны хэрэгжилтийн явц, байдал /харьяалах асуудлаар

 12 дугаар

сард

Засаг даргын Тамгын газар

 

ТАВ. ЁС ЗҮЙ, ӨРГӨДЛИЙН ХОРОО

1

Иргэний танхимын ажиллах журмыг шинэчлэн батлах төсөлд    санал өгөх

1 дүгээр

сард

Хурлын Ажлын алба

2

“Иргэдээ сонсъё төв” нээж үйл ажиллагааг нь жигдрүүлэх

2 дугаар

 сард

Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Төрийн захиргааны удирдлагын  хэлтэс

3

Иргэний танхимын үйл ажиллагаатай танилцах

1, 2 дугаар

сард

Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар

Хурлын Ажлын алба

4

Иргэдээс ирүүлсэн санал хүсэлт, өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтэд хяналт тавих

6,12 дугаар

сард

Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Төрийн захиргааны удирдлагын  хэлтэс

5

Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийн хэрэгжилтэд хяналт тавих

11 дүгээр

сард

Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар

Хурлын Ажлын алба

6

Дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Төлөөлөгчдийн ёс зүйн дүрмийн хэрэгжилтэд хяналт тавих, тайлагнах

12 дугаар

 сард

Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар

7

Санал асуулга, олон нийтийн санал бодлын тандалт судалгаа явуулах, үр дүнгийн талаар мэдээлэл өгөх

12 дугаар

 сард

Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Төрийн захиргааны удирдлагын  хэлтэс

8

Дүүргийн нийгэм, эдийн засийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн 2017 оны хэрэгжилтийн явц, байдал /харьяалах асуудлаар/

 12 дугаар

сард

Засаг даргын Тамгын газар

 

ЗУРГАА. ЭДИЙН ЗАСАГ, ТӨСВИЙН ХОРОО

1

“Чингэлтэйд үйлдвэрлэв” хөтөлбөр батлахад саналаа өгөх,  хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн явцтай танилцах /Зээлийн батлан даалтын сангийн төсвийг хянах./

3, 11 дүгээр

 сард

Засаг даргын Тамгын газрын

Хүнс, худалдаа үйлчилгээний хэлтэс

2

Дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх Татварын хэлтэс, Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын  хэлтсийн үйл ажиллагаатай танилцах

5 дугаар

сард

Дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх

холбогдох хэлтэс

3

Дүүргийн 2017 оны төсөвт өөрчлөлт оруулах тухай

12 дугаар

сард

Засаг даргын Тамгын газрын

Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс

4

Дүүргийн 2018 оны төсвийн төсөл

12 дугаар

сард

Засаг даргын Тамгын газрын

 Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс

5

Дүүргийн нийгэм, эдийн засийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн 2017 оны хэрэгжилтийн явц, байдал /харьяалах асуудлаар/

12 дугаар

 сард

Засаг даргын Тамгын газар

ДОЛОО. ТӨСВИЙН ЗАРЦУУЛАЛТЫН ХЯНАЛТЫН АСУУДАЛ ЭРХЭЛСЭН ХОРОО

1

Дүүргийн Засаг даргын 2017 оны батлагдсан төсвийн хуваарьтай  танилцах

1 дүгээр

 сард

Засаг даргын Тамгын газрын

Санхүү, Төрийн сангийн хэлтэс

2

Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын 2017 оны гадаад арга хэмжээний төлөвлөгөө, төсөлтэй танилцаж санал дүгнэлт гаргах

1 дүгээр

 сард

Засаг даргын Тамгын газрын

Санхүү, Төрийн сангийн хэлтэс

3

Дүүргийн 2016 оны жилийн эцсийн эд хөрөнгийн тооллогын дүн, орон нутгийн өмчийн ашиглалт, хадгалалт, хамгаалалтын талаар хийж байгаа ажлын танилцуулга

3 дугаар

сард

Засаг даргын Тамгын газрын

Санхүү, Төрийн сангийн хэлтэс

4

Төсвийн хяналт шалгалтын чиглэлээр хийсэн ажлын тайланг “Хяналтын зөвлөлтэй” хамтран иргэдийн оролцоотой нээлттэй хэлэлцүүлэг зохион байгуулах 

9, 12 дугаар сард

Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар, ИТХ,  Иргэний танхим, Радио, Хэвлэл мэдээллийн байгууллага

5

Орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газрын төрийн өмч хөрөнгийн ашиглалт, санхүүгийн гүйцэтгэлд хяналт шалгалт хийж ажиллах.

6, 12 дугаар сард

Засаг даргын Тамгын газрын

Санхүү, Төрийн сангийн хэлтэс

6

Дүүргийн хөрөнгө оруулалтын сангийн болон орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдсэн бүтээн байгуулалтын ажилтай танилцах

10 дугаар

сард

Засаг даргын Тамгын газрын

Санхүү, Төрийн сангийн хэлтэс

7

ЕБС болон СӨБ-ын үйл ажиллагаа санхүүжилтэд хяналт тавих

6,  12 дугаар сард

Засаг даргын Тамгын газрын

Санхүү, Төрийн сангийн хэлтэс,

Боловсролын хэлтэс

8

Засаг даргын нөөц хөрөнгийн зориулалт, зарцуулалтыг хянах

6, 12 дугаар

сард

Засаг даргын Тамгын газрын

Санхүү, Төрийн сангийн хэлтэс

9

Дүүргийн 2016 оны төсвийн гүйцэтгэлд хяналт тавих

11 дүгээр

сард

Засаг даргын Тамгын газрын

Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс

10

Дүүргийн Нийгэм, эдийн засгийн 2017 оны зорилтын хэрэгжилтийн явц, байдал /харьяалах асуудлаар/

12 дугаар

 сард 

Засаг даргын Тамгын газар


2014-11-29 22:05

Сэтгэгдэл ачааллаж байна ..